= Welkom =


Welkom op de website Kinderen van het Licht


In dit nieuwe tijdperk van wakkerworden
waarin de wereld talloze veranderingen
ondergaat die de mens zelf heeft geschapen
uit onwetendheid, wil deze website terug
gaan naar de bron.
De kinderen van het Licht zullen wereldwijd
opstaan en leiden vanuit hun innerlijke kracht
Laten we hand in hand de waarheid aan het
licht komen en ons verbonden bewustzijn
samen sterken tot een wereld van eenheid.


4 oktober 2018

De stroom


Hoe minder je probeert
Hoe meer het leven je geeft

Wat je toelaat
stroomt binnen

Waar je controle over wil
vloeit weg.


Pascal delay

Marcel messing: BEVRIJDING KOMT NIET UIT DE HEMEL VALLEN

Marcel messing: nieuwsbrief oktober 2018

Nieuwsbrief oktober 2018

‘Geluk vraagt niet om een lange zoektocht. Geluk is tijdloze aanwezigheid, die alleen maar ontdekt en ontsluierd hoeft te worden. Maar onze eindeloze verlangens, illusies en zelfzucht bedekken de innerlijke parel van geluk. Deze parel symboliseert ‘de oorspronkelijke mens’, die ‘uit de zee van verlangens moet worden opgedoken’, schreef de gnosticus Mani (3de eeuw). En de Perzische soefi-meester Jalal-ud-Din R¬umi (13de eeuw) dichtte: ‘Waarom ben je zo betoverd door deze wereld, terwijl zich diep in jou een goudmijn bevindt?’ Het is de ‘schat in de akker’ (ons lichaam), waar Jezus herhaaldelijk over spreekt en die we telkens opnieuw vergeten door onze eindeloze verlangens naar andere dingen.’
Uit: Met een glimlach de wereld rond’Nog maar enkele weken
Nog maar enkele weken en Marijke en ik mogen u begroeten in Rosmalen, Zeijen en Oostkamp, waar het nieuwe boek ‘Met een glimlach de wereld rond’ gepresenteerd zal worden. Wezenlijke thema’s als het geheim van geven en ontvangen, zaaien en oogsten, haast en stress, tijdloos geluk, ouderdom, jeugd en sterven, troost en de Trooster, zullen besproken worden, ondersteund door een Powerpoint en muziek. Een programma waarin een traan en een glimlach samengaan. Honderden mensen hebben zich al ingeschreven. Alle reden om ons te verheugen op een sfeervol samenzijn. In Rosmalen en Zeyen zijn nog een paar plaatsjes vrij. In Oostkamp (B) is de grote zaal ‘volzet’ en er is al een wachtlijst. Informatie en aanmelden hier

Ja, er is een pad tot bevrijding!
Nu iedereen ervaart dat de spanningen in de wereld toenemen, dat er een soort beslissende (eind)strijd aan de gang is tussen de krachten van het licht en de duisternis, is het van wezenlijk belang dat we niet uit het oog verliezen wat de ware menselijke bestemming is, dat er een absoluut doel in het hele scheppingsgebeuren is. We hebben ondanks de omstandigheden in de wereld ook grootse kansen om juist nu ons ware wezen te realiseren, manifest te laten worden als schitterend licht in deze duistere tijd. In feite hoeven we niets te vrezen als we beseffen waar alle lijden en verdriet vandaan komen, als we ons innerlijk vertrouwen maar behouden. Wanneer we bewust worden dat ons lichamelijk bestaan gebonden is aan vergankelijkheid, aan het proces van ouder worden, dood en wedergeboorte, ja dat alles wat naam en vorm heeft sterfelijk is, kunnen we met hart en ziel verstaan wat blijvend is, onvergankelijk, onsterfelijk. Ja, er is een pad tot bevrijding! Hier en nu. Altijd!Katharen en innerlijke christos
Toen Marijke en ik jaren geleden voor de eerste keer op bijna 1000 meter in de bergen van de Ariège woonden werd er bijna wekelijks zeer veel onderzoek gedaan naar de katharen, de christenen die vanuit de verborgen leringen van de Jezus (wiens oorspronkelijke naam Jeshua was), het pad van bevrijding kenden én gingen. Zoals het Griekse woord chrestoi ‘goede mensen’ betekent en betrekking had op de oorspronkelijke christenen, zo werden de katharen door de bevolking les bonhommes et les bonfemmes genoemd, ‘de goede mensen’. Op hen kon je vertrouwen. Ze kenden het pad van de innerlijke christos, legden nimmer een eed af, hun ‘ja was ja en hun nee was nee’. Ze aten vegetarisch, erkenden man en vrouw als gelijkwaardig, wisten van de wet van ‘zaaien en oogsten’ en reïncarnatie, maar onderrichtten vooral hoe het onvergankelijke pad van bevrijding gegaan kon worden. Ze leerden hoe de goddelijke essentie van de mens weer verenigd kan worden met het Ene, de Trooster, de universele ondeelbare Geest, God. Toen op 16 maart 1244 aan de voet van de Montségur in het dorpje Montségur de zogenoemde ‘laatste’ ketters’ verbrand werden, waren de echte ketters diegenen die vol haat de brandstapels aanstaken en niet de katharen. De Prins der duisternis creëerde een genadeloze inquisitie en moordende kruistochten, die alleen al in Occitanië, waar de Ariège een centrale streek in was, honderdduizenden doden veroorzaakten. Een vreselijke misdaad tegen de Liefde. Nimmer hebben de katharen echter geloofd in ‘twee goden’, een goede en een kwade god. Zij waren zeer goed op de hoogte van de ‘twee principes’ die werkzaam zijn in dit waarneembare universum. Op dieper niveau is het de Vader (ongrond) die absolute goedheid en liefde is (benoemd door Jacob Boehme), die dit alles doordringt. Voor de katharen had het kwade geen absolute Existentie maar is een temporeel verschijnsel verbonden met de val der engelen, meer bekend als de val der wachters, geleid door Lucifer, door hen later ‘De Prins der duisternis’ genoemd. Het zogenaamde geloof in twee goden werd door de rooms katholieke kerk aangegrepen om de katharen te beschuldigen van dualisme, een ‘ketterse overtuiging’ die met wortel en tak moest worden uitgeroeid. Vandaar de inquisitie, folteringen, brandstapels en kruistochten. Rome wist immers dat als de katharen ‘ware christenen’ niet werden uitgeroeid dit het einde van de rooms katholieke macht zou zijn.De kennis van het hart
Via de Esseense broeder- en zusterschap, die volledig op de hoogte was van de geboorte van Jezus, werden voorbereidingen getroffen voor de incarnatie van deze grote meester, waarover in vooral mijn boek Parabels van Jezus, deel 2, veel over terug te vinden is, maar ook in deel 1 en 3 en in boeken als Het Evangelie van Thomas en Johannes van het Kruis. Vanwege de vele vervolgingen, werd de voor onze wereld noodzakelijke kennis van het hart, de gnosis, doorgegeven aan diverse andere gemeenschappen van het licht, maar ook aan incarnaties die in dit aardse bewustzijnsveld afdaalden om het pad van bevrijding in stilte of via het woord te onderrichten aan hen die ervoor open staan. Een van hen was Mani, die in de derde eeuw op gruwelijke wijze vermoord werd, toen zijn invloed wereldwijde vormen aannam en duidelijk naar voren bracht wie en wat voor hem de Christus was, de ware Trooster, waarover in mijn nieuwe boek meer te vinden is.Sleuteldragers van onuitroeibare wijsheid
Het zijn de gnostici, mystici en vele andere sleuteldragers van de onuitroeibare wijsheid die steeds weer opnieuw het pad van bevrijding onderrichten. Overal ter wereld. Zij staan in dienst van het Ene, zijn alleen maar instrument, beroepen zich nimmer op hun daden.
Via o.a. de Bogomielen kwam er een samenwerking tot stand met de katharen in de Ariège, werd de geheime kennis over het innerlijke pad doorgegeven. Maar ook via geheime manuscripten (o.a. van Maria Magdalena, Johannes, Thomas en vooral van Jezus zelf) en via de overdracht ‘van mond tot oor’. Tot op de dag van vandaag zijn zij aanwezig. Zichtbaar en onzichtbaar, vanuit de onmetelijke tempel van de Geest. Christenen die niet schromen vanuit de Christuskracht en de Christusliefde de oeroude wijsheid en gnosis door te geven.In de middeleeuwen groeide de gemeenschap der katharen uit tot een indrukwekkende geweldloze beweging die een absolute bedreiging voor Rome was waar macht en luxe verraad was aan de innerlijke christus en aan Jezus de Christus. Zo werden tallozen die oprecht naar waarheid zochten, misleid. In onze tijd is dit op tragische wijze steeds duidelijker geworden. Tallozen voelen zich ernstig teleurgesteld door de vele schandalen die aan het daglicht zijn gekomen. Vele goedwillende priesters, broeders en zusters voelen een knagende eenzaamheid en pijn in hun hart. Ook zij zoeken naar een uitweg. Hier past mededogen als geneesmiddel voor al deze ellende.De katharen verafschuwden de strijd, waarin ze betrokken werden. Zelf namen ze er nimmer actief deel aan. Hun leringen tonen overeenkomsten met de sila, de leefregels van de Boeddha, waar Mani van op de hoogte was en reeds voor hem Jezus, die o.a. een tijd in boeddhistische kloosters vertoefde voordat zijn openbare optreden in het voormalige Palestina begon. De sluier die lange tijd over de ‘mysteriën’ hing, de zogeheten ‘voorhang’ van de tempel, werd door Jezus op krachtige wijze verscheurd, zodat sinds zijn komst als wereldleraar op deze planeet, geïnspireerd door een kosmische kracht, eenieder die ‘van goede wille is’, de geheimenissen (mysteriën) kan leren kennen, begrijpen en realiseren. Het ‘grootste mysterie’ was en is: ‘Christos ín ons’. In talloze verhalen, parabels, mythische overleveringen, zangen van troubadours enzovoort, is deze waarheid, zij het vaak gesluierd, terug te vinden, met name in nog een paar graalverhalen die niet door de machten van deze wereld zijn toegeëigend en gecorrumpeerd.Ja, er is een pad van bevrijding! Het is er altijd geweest. Onvernietigbaar. Hier en nu.
Maar het kreeg een bijzondere dimensie sinds het Christusgebeuren. In de nabije toekomst hoop ik, Deo volente, in diverse boeken, nog een en ander verder te kunnen uiteenzetten.Voedsel voor de ziel
Tijdens de lezingen hopen we dingen naar voren te brengen, die hopelijk voedsel zijn voor de ziel. Levensbrood, ofwel leringen voor de ziel, zo vaak ontkend door verdwaalde Darwinisten en rationele wetenschappers, die het bestaan van de ziel ontkennen. Zij doen de ziel af als een projectie of een residu van een archaïsch geloof. In hun visie houdt het leven met de dood volledig op. Wat alles doordringend Bewustzijn in werkelijkheid is, is hen helaas niet bekend. Een mens kan werkelijk ontwaken aan zijn ware staat van zijn, daarover informeert ons de oude wijsheid.Licht zal overwinnen
Ja, er is een weg tot bevrijding! Een weg om los te komen uit de matrix van deze wereld, uit het taaie spinnenweb waarbinnen giftige krachten de mens als voedsel voor hun machtsuitoefening uitbuiten en tot slaaf maken. Maar daarvoor dienen wij eerst te beseffen hoezeer wij gevangen zijn in het taaie spinnenweb dat deze wereld is en wie en wat de krachten zijn die ons gevangen houden. Wie weet door te dringen tot het goddelijk principe in het eigen hart, hoeft niets meer te vrezen als hij of zij de weg naar binnen gaat. Zelfs de taaiste archontische krachten moeten wijken voor de mens die zich overgeeft aan het Licht. En het is het Licht dat altijd zal overwinnen, hoever ook de kwaadaardige plannen van duivelse krachten al zijn voortgeschreden.Als een brullende leeuw trekt de tegenstander van het Licht nu door deze wereld. Hij beseft dat zijn tijd van macht, onderdrukking, overheersing ten einde loopt. Chaos en groot lijden zijn er het gevolg van. Laten we geen makke schapen zijn die door valse herders worden bedrogen. Bevrijding komt altijd van binnenuit. Zelfs de goden, zo zegt de Boeddha kunnen ons niet bevrijden. Dat geldt ook voor andere wezens in dit universum die gebonden zijn aan het rad van samsara. Ja, bevrijding komt van binnenuit. Als de kennis van het hart er is, als we bereid zijn het pad naar binnen te gaan, worden we een vreemdeling in deze wereld. Toch wordt er gehandeld. Toch wordt er gedaan wat er gedaan moet worden, maar dan vanuit Bewustzijn, vanuit het Ene.Overal sluipen er in deze tijd van verwarring ‘wolven in schaapskleren’ rond die, zoals Jezus zei, ‘ter linkerzijde’ in de ‘schaapskooi’ inbreken. Een term uit de mysteriën die verwijst op de machten van het ‘linker pad’, die in het lichaam van de mens, de ‘schaapskooi’, inbreken, om de mens op sluwe wijze te ontzielen, te veranderen in een on-mens, een niet-mens, een zogenaamde ‘transhumane mens’.Laten we nimmer vergeten: in ons eigen hart rust de parel van licht. In het geestelijk hart dat omhuld wordt door een stoffelijk hart, dat niet zomaar een ‘pomp’ is en ieder moment vervangen kan worden door een artificieel hart.
Het Licht zal overwinnen! Altijd!Loskomen van alle verlangens
Als we loskomen van alle verlangens, alle dogma’s, alle rommel in onze geest, alle hersenspinsels van instituties die ons africhten om slaaf te blijven, als we heel ons vertrouwen richten op waarheid, licht, liefde, dan kunnen we met een glimlach de wereld rondtrekken, zelfs zonder ons huis te verlaten. Lao Tze, de Boeddha en Jezus wezen daar al op.
Als we het brandend vuur van verlangen blijven voeden met verdord kreupelhout van onze geest, zal dit vuur ons keer op keer verteren en zal uit de as van smeulend verlangen een nieuwe geboorte zichtbaar worden in ‘vlees en bloed’, terwijl ‘vlees en bloed’ juist achter ons gelaten dienen te worden.Als verlangens in deze wereld afnemen, ja zelfs gaan verdwijnen, blijft er nog maar één verlangen over: terug naar huis, of beter nog: terug naar thuis! Opgaan, versmelten in het Ene, Bewustzijn, Licht. Het goddelijk vuur in ons hart laait dan hoger en hoger op, totdat lichtende vlammen van zuiverheid uitwaaieren in het Licht zelf. Alles wat ‘naam en vorm’ heeft, zo leerde de Boeddha, is vergankelijk. Daarom dienen we het onvergankelijke, het onsterfelijke, te zoeken en te realiseren. Niets hoeven we vast te houden. Niets kunnen we trouwens vasthouden, ook ons ‘zelf’ niet.Ja, er is een weg! Ja, er is een weg tot waar geluk. Het is de weg van de éénling, die alle dualiteit te boven gaat. Het is de weg van het sterven vóór de dood. Dit is absoluut geen tragische weg. Integendeel. Het is de weg van het beëindigen van alle lijden, de weg tot absolute eenheid, de weg tot absolute vrede en vreugde, waar het boek ‘Met een glimlach de wereld rond’, meer over tracht te vertellen.Einde van de zoektocht
‘In de loop der jaren is er een einde gekomen aan mijn zoektocht naar de essentie van het leven. Heel mijn leven gezocht, was ik al gevonden. De sleutel die we in huis zijn kwijtgeraakt, maar buiten zoeken omdat we menen dat daar meer licht is, is verborgen in ons hart. Het is juist die zoekende beweging die ons verwijdert van onszelf. Er is niets te zoeken. Iedere stap in het zoeken is een verwijdering van thuis-zijn in jezelf. ‘Tussen ons en God lijken duizend sluiers geweven te zijn, maar tussen God en ons geen één’, zegt Rumi. Of zoals Eckhart zegt: ‘Als we één stap richting God zetten, heeft God er al duizend naar ons gezet.’ Er is geen afstand. We zijn allemaal voorbijgangers in een wereld die voorbijgaat. Leven als éénling en doen wat er gedaan moet worden. Een zachtjes sterven vóór de dood. Absoluut geen treurig iets. Het is sterven aan de fata morgana van de veranderlijke wereld vol lijden. Het einde van alle streven, alle willen.’ (Uit: Met een glimlach de wereld rond)Ja, er is een weg, een ‘steile’ weg’, een ‘smal pad’, een pad ‘scherp als een scheermes’, een pad, zo breed als een heerbaan. Een ‘weg van het midden’. Een pad naar binnen. Want het heelal is in ons als het ware Zelf. Ik ben niet wat ik lijk te zijn: het lichaam, deze tijdelijke verschijning die vergankelijk is en door voor de meeste mensen verborgen achtergonden gecreëerd is. Ik ben Dát. Niet als ego. Dát is in Mij. Niet het mij van het ego, maar in het eeuwige Mij als Zelf, Bewustzijn, onnoembaar, naamloos. En toch in alle namen.


TOT BINNENKORT!

Met een hartegroet van Marijke en Marcel Messing

Boek: Ontdek je indigokracht


Omschrijving

Bestsellerauteur Doreen Virtue en haar zoon Charles Virtue over de indigogeneratie
De meeste indigo’s (intuïtieve en wilskrachtige mensen) zijn in de jaren zeventig geboren en toen Doreen Virtue haar eerste boek over hen schreef, bestond de indigogeneratie nog grotendeels uit kinderen. Inmiddels zijn de meeste indigo’s volwassen en daarom hebben haar indigozoon Charles Virtue en Doreen Virtue nu samen een boek geschreven.

Ze bespreken hoe we ons kunnen verdiepen in de intuïtieve kwaliteiten van indigo’s, zodat we allemáál profijt kunnen hebben van de gaven die deze generatie de wereld inbrengt. Je leert in dit boek onder andere hoe je je indigokracht kunt activeren en voor positieve doeleinden kunt inzetten. Want of je jezelf nu als een indigo beschouwt of niet, deze generatie van waarheidsprekende, zelfverzekerde leiders heeft ons allemaal veel te leren.


De pers over Doreen Virtue
‘Doreen Virtue is een van de boegbeelden van de engelenscene.’ Happinez
‘Op haar ongeëvenaard warme en hartelijke wijze leert Doreen Virtue je hoe je trouw kunt blijven aan jezelf.’ Dr. Wayne Dyer

‘De koningin van de engelentherapie.’ Daily Mail


Bron:  https://www.standaardboekhandel.be/seo/nl/boeken/esoterie/9789022581032/doreen-virtue/ontdek-je-indigokracht

2 mei 2018

Nieuwsbrief april 2018 Marcel messing

Nieuwsbrief april 2018
 
Overwegingen bij de lezing
‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’


Ter introductie
In de komende nieuwsbrieven zou ik graag een aantal overwegingen willen toevoegen aan de lezing ‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’.
Zoals bij velen van jullie bekend, ben ik al heel wat jaren bezig met onderzoek voor wat een omvangrijk boek zou worden. Omdat dit onderzoek nog niet is afgerond en mij geregeld gevraagd wordt wanneer dit boek er nu eindelijk komt, heb ik besloten (als het mij gegeven is) er een reeks van te maken. Elk boek zal een afgerond geheel zijn en kan los van de andere boeken van de reeks gelezen worden. Bij het verschijnen van elk boek zal er Deo volente een themamiddag of thema-avond in België en Nederland worden georganiseerd. Het zullen niet alleen informatieve boeken worden, maar vooral boeken die hopelijk meer inzicht geven hoe in een steeds sneller tot verval komende wereld het pad naar binnen (het pad van uitzuivering en loskomen van alle begeerten) kan worden gegaan, hoe we kunnen terugkeren naar het oorspronkelijk licht, hoe het lichtlichaam geweven kan worden en vooral hoe dit kan opgaan in de ongrond van al wat is. In ieder boek zal worden besproken hoe we door de mazen van het duistere net dat over de wereld is gespannen kunnen ontsnappen en tot absolute bevrijding kunnen komen. Het ultieme doel namelijk van dit netwerk is het creëren van de nieuwe wereldorde (nwo).
De overwegingen in deze nieuwsbrieven zijn alvast voorproefjes van een aantal thema’s van de te schrijven reeks.Atheïstische maatschappij: oorlog tegen de ziel
De nieuwe wereldorde (nwo) is ontdaan van elke vorm van spiritualiteit. Ze staat de ontzieling van de mens voor en predikt als ‘wereldreligie’ het atheïsme. Talloze revoluties hebben de nwo voorbereid, van de Franse, Russische (bolsjewieken), Chinese tot de Hongaarse en Cubaanse. (Wie zich wil verdiepen in de doodgezwegen achtergronden van de uiterst bloedige Russische revolutie, die aan tientallen miljoenen het leven kostte en waarbij vooral veel christenen op wrede wijze werden uitgemoord, leze het onthutsende boek van Jüri Lina, Under the Sign of the Scorpion en van Alexander Solzjenitsyn De Goelag Archipel.)De herinnering aan de grote leraren, wijzen, mystici, gnostici en vooral de manifestatie van de Christus en de betekenis van het christusmysterie worden stapsgewijs uitgewist. Hun historiciteit wordt betwijfeld, bekritiseerd of botweg ontkend. Pseudoleraren, valse profeten, new-agegoeroes en allerlei schemerlampverlichten, met of zonder oosterse lichteffecten, bereiden het pad hiertoe voor. George Orwell beschreef al in zijn geruchtmakend boek 1984 hoe de geschiedenis vervalst kan worden. Een oeroude methode, waarbij leugenaars en warlords in het ontuchtige bed van de hoer van Babylon liggen. Hun geestelijk overspel is van een grote kwaadaardigheid en listigheid. Wereldwijd is er een oorlog tegen de ziel van de mens aan de gang, een oorlog tegen de heiligheid van het leven. Een oorlog met uiterst vergaande gevolgen. Als we deze oorlog in grote lijnen gaan begrijpen, kunnen we des te krachtiger het innerlijk licht en de innerlijke vrede in onszelf manifesteren.Beslissend tijdstip
We zijn mijns inziens op een beslissend tijdstip gekomen van een grote tijdskring, ook wel eindtijd of tijd van openbaring (apocalyps) genoemd. De talloze omwentelingen in de wereld, de eindeloze manipulaties en de poging van demonische krachten om het leven op deze planeet volledig onderuit te halen en de mens tot slavernij te brengen, nemen met de dag toe. Democratie is verworden tot ‘demoncratie’. De schorpioenen van corruptie, geweld en grove leugens zijn overal binnengeslopen en spuiten hun gif tot op het bot van iedere samenleving. Referenda zijn schertsvertoningen geworden, stemmingen worden meer en meer gemanipuleerd, waarbij zelfs een heel volk zijn uitgebrachte stem kan kwijtraken door een cyberaanslag van de elektronische maffia, vaak verbonden met de staat. Zo wordt de burger monddood gemaakt. Het hees geschreeuw en het gebral van een toenemend aantal dictators, demagogen, mooipraters en beroepsleugenaars klinkt bijna overal en de angst sluipt in steeds meer huizen binnen.De zogenaamde Veiligheidsraad
Achter de schermen bepalen lobbyisten, adviseurs en geheime organisaties wie voor een paar jaar of langer de dirigeerstok van schijnbare macht in handen mag hebben. Zo tonen de ‘Verenigde’ Naties (VN) duidelijk wie de baas is. Immers, het vetorecht van een van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad van de VN (de VS, Rusland, China, Frankrijk, Groot-Brittannië) kan ieder besluit van de tien tijdelijke leden tegenhouden. Hoewel de Veiligheidsraad als primaire verantwoordelijkheid de handhaving van de internationale vrede en veiligheid moet nakomen, kan een van de vijf permanente leden dit vleugellam maken. Hoe dat zomaar kan? Wel, de ‘Veiligheidsraad’ is verbonden met het militair-industrieel complex en met de grote banken. Bovendien zijn de vijf permanente leden tevens de grootste wapenleveranciers ter wereld, de VS, Rusland en Frankrijk voorop. Hun betrokkenheid bij oorlogen in de hele wereld is zeer groot. Het is alsof je een meesterdief de opdracht geeft om een grote juwelierszaak te bewaken of een seriemoordenaar vraagt om een conferentie over moordpreventie voor te zitten. Ieder permanent lid is wel bij een of andere oorlog, geweldsituatie of koloniaal verleden betrokken. Hun wapenleveranties belopen jaarlijks over de honderden miljarden. Ging er al iets mis tijdens de oprichting van de Verenigde Naties?In 1947 overhandigde John D. Rockefeller een cheque ter waarde van $ 8.500.000 aan Trygve Lie, de eerste secretaris-generaal van de VN. Dit bedrag was bedoeld om de grond op Manhattan Island te kunnen kopen waarop het gebouw van de VN gevestigd zou worden. Deze grond nu was eigendom van de machtige en invloedrijke familie Rockefeller. Deze dynastie heeft net als de Rothschilddynastie wereldwijd zeer veel macht, vooral achter de schermen. Voorheen stond er op het door haar verkochte stuk grond een slachthuis. Bizar. Het merkwaardige is dat de meeste secretarissen-generaal van de VN lid waren van de Council on Foreign Relations (CFR), vanaf 1921 gedomineerd door J.P. Morgan en van 1970-1985 door de Rockefellers, die al vanaf de jaren dertig grote donaties deden. De historicus Carroll Quigley en de econoom Antony Sutton noemden niet alleen de CFR een geheim genootschap, maar ook de Trilaterale Commissie, de Bilderbergclub en vele andere organisaties en genootschappen, waar steeds weer de namen opduiken van de machtigen en rijken der aarde. Zij bepalen wie er bijvoorbeeld premier of president van een land, directeur van de CIA, secretaris-generaal van de NAVO, CEO van een groot bedrijf, voorzittend meester van een loge mag worden.‘Als je vrede wilt, bereid je dan voor op de oorlog.’
Geen Hoger of Lager Gerechtshof die hetgeen hiervoor is beschreven aankaart of aanklaagt. Iedere nieuwe president van de VS (en elders) kiest niet voor niets getrouwe vrienden voor het Hoger Gerechtshof. En net als de National Rifle Association (NRA), de machtigste wapenlobby in Amerika die 25 miljoen dollar doneerde voor de verkiezing van Trump, weten ook alle permanente leden van de VN dat wapens nog steeds dé dobbers zijn waar vele economieën op drijven. De oude Romeinse spreuk Si vis pacem, para bellum (als je vrede wilt, bereid je dan voor op de oorlog) regeert nog steeds, terwijl toch iedereen heel goed weet dat je van boerenkool geen appelmoes kunt maken. Internationale gerechtshoven en talloze andere door de machtselite gecreëerde en gecontroleerde ‘rechtsorganisaties’ zijn zo krom als het kromzwaard van de vroegere kruisvaarders.Dus…Vrouwe Justitia heeft al lang geleden haar blinddoek afgelegd of draagt alleen nog maar een schamel lapje voor haar toegeloken ogen. Haar weegschaal is helaas al enige tijd buiten balans.
De Verenigde Naties hebben intussen talloze niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) op slimme wijze ingekapseld en een zetel vol lijm aangeboden, zodat hun vertegenwoordigers zich niet meer vrijelijk kunnen bewegen. (Zie het boek van de econoom en specialist in geopolitieke aangelegenheden, F. William Engdahl, Geheimakte NGO’S.)
Het militaire budget voor de hele wereld wordt voor 2018 geschat op 1.67 biljoen dollar, waarvan 664.1 miljard dollar voor rekening van de VS komt. En dan te weten dat het afgelopen jaar niet meer dan 36.48 miljard dollar is uitgegeven aan ontwikkelingshulp: 18.25 miljard dollar voor economische hulp aan vooral het Midden-Oosten (het meeste aan Afghanistan) en 18.23 miljard dollar aan veiligheidsmaatregelen, waarvan 3.6 miljard aan Afghanistan en 3.1 miljard aan Israël. De 62 rijkste families zijn even rijk als de helft van de wereldbevolking. Alleen al het vermogen van de Rothschilddynastie wordt geschat op twee biljoen dollar. Dat van de Rockefellerdynastie is nog moeilijker te schatten, omdat de 78 afstammelingen honderden trusts en corporaties in handen hebben. De geschatte bedragen variëren van vier tot negen biljoen dollar. Alles bij elkaar opgeteld een aardig zakcentje, ruim genoeg om alle armoede en ziekteproblemen over heel de wereld fundamenteel op te lossen. Het totale vermogen van de royals is hierbij niet eens meegerekend. Het is duidelijk dat het voor een kameel gemakkelijker is om door het oog van de naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk Gods binnen te gaan. In de tijd van Jezus was een ‘kameel’ een dikke knoop in het touw dat werd gebruikt bij het boeten van een vissersnet.Rampzalige mondialisering 
Wie wel eens een luchtfoto heeft gezien van het EU-gebouw in Brussel zal wellicht hebben opgemerkt dat het dak een omgekeerde kruisvorm heeft. De machtslijnen binnen dit gebouw worden bepaald door de Europese Centrale Bank (ECB), een creatie van Goldman Sachs, die boven alles het gouden kalf vereert. Niet voor niets hebben de belangrijkste EU-leiders connecties met Goldman Sachs, waar ze vaak ook nog een tijd gewerkt hebben. Sommigen van hen keren na hun pensionering naar hun gouden moederschoot terug als adviseur, zoals ex-voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso (voormalig voorzitter van de ECB), bevriend met Mario Draghi (president van de ECB en voormalig vicepresident van Goldman Sachs).  Christine Lagarde, voormalig topfunctionaris bij Goldman Sachs, bestuurt momenteel als eerste vrouw het Internationaal Monetair Fonds (IMF), nadat Dominique Strauss-Kahn (DSK) wegens seksschandalen moest vertrekken. Als uiterst belangrijk instituut in het mondialiseringproces, vooral opgezet door machtige grote banken, is de EU zelf (ongewild?) medeschepper geworden van allerlei populistische bewegingen, die niet alleen met lede ogen aanzien hoe de soevereiniteit van hun land wordt weggenomen, maar ook hoe het culturele karakter en de volksaard van hun land stap voor stap worden uitgewist, ontkend of verkracht en hoe multinationals en grote banken met hun woekerwinsten alles vermalen wat niet in de rampzalige GROTE MONDialiseringprocessen past. De populistische groeperingen worden door de machtselite en de mainstream media, die vaak in handen zijn van een aantal uiterst rijke mediamagnaten (bv Rupert Murdoch), maar al te vaak afgedaan als ‘de opkomst van extreem-rechts’, ‘het oprukken van fascistische groeperingen’ en andere dooddoeners. In sommige gevallen blijkt dit juist te zijn, maar in een aantal gevallen is dit niet alleen ongenuanceerd, maar ook onjuist. Zeker als het gaat om bewegingen die goed geïnformeerd zijn over wat er zich achter de schermen afspeelt dat het daglicht niet kan verdragen en daar met een kritische, geweldloze houding naar kijken en over publiceren.
Durven we naar de wortels van het kwaad te kijken? Naar de grote spelers van dit lugubere spel? Of laten we ons leiden door machteloosheid, waardoor we mede het proces van demonisering en het uitspelen van hele bevolkingsgroepen kritiekloos toelaten? Soms is het immoreel om te zwijgen.Big Brother controleert en dirigeert
Voorwaarts! Voorwaarts? Richting afgrond, waar het Beest 666 regeert, waar ‘niemand meer kan kopen of verkopen’ zonder het getal van het Beest (Boek Openbaring 13:18). (Zie mijn boek Worden Wij Wakker?, p. 213-237.) Miljarden mensen zijn al verbonden met de elektronische, controlerende hand van gsm, gps, biometrie en geavanceerde gezichtsherkennende camera’s. De mensheid raakt van dag tot dag meer geketend. China, Rusland, de Verenigde Staten, Noord-Korea, Saoedi-Arabië, Israël, Iran, Syrië, Turkije en diverse andere landen zijn achter de schermen betrokken bij een levensgevaarlijk geopolitiek schaakspel. De hoogoplopende spanningen tussen bijvoorbeeld Israël en de Palestijnen kunnen uitmonden in een uiterst gevaarlijke confrontatie, waar de hele wereld mee gemoeid is. De karmische wortels van dit conflict is voor een groot deel terug te vinden in de Bijbel en vele Joodse geschriften. Uiterst gevaarlijk blijft ook de oorlog in en rondom Syrië, waar inmiddels veel landen bij betrokken zijn. Nog onlangs reageerden Amerika, Frankrijk en Engeland met een raketaanval op o.a. een (vermeende?) opslagplaats voor chemische wapens, zonder dat er dit keer harde bewijzen waren. Geweld heeft nog nimmer geweld opgelost. Het laat altijd diepe wonden na.
China heeft inmiddels het meest geavanceerde controlesysteem ter wereld, waarbij zo’n twee miljoen cyberagenten binnen en buiten het internet genadeloos controleren wie afwijkt van de door de Communistische Partij opgelegde richtlijnen. In zo’n geval worden keiharde sancties opgelegd, zoals geen toegang meer tot het internet, vermindering van salaris, intrekken van het rijbewijs, geen banklening meer, verhoging van de hypotheekrente, ontslag, gevangenisstraf.
Big Brother is een steeds grotere reus geworden, die niet meer alleen via de National Security Agency (NSA) de wereld dirigeert en controleert, maar inmiddels vergezeld wordt van tientallen andere elektronische reuzen, die regeringen, bedrijven, banken, ngo’s, religieuze leiders enzovoorts controleren. Cyberaanvallen en cyberoorlogen zijn aan de orde van de dag. Slimme meters, slimme camera’s, slimme auto’s, slimme steden, nog slimmere smartphones en allerlei andere slimme elektronische beesten sluipen overal binnen. Maar we kunnen rustig (door)slapen, het is voor onze veiligheid! Al deze begoochelende uitvindingen worden geprezen en aangeprezen en wie ze afwijst, bekritiseert of ter discussie stelt is een fossiel in de zich snel evoluerende mensheid, die vaak onwetend is van wat haar te wachten staat: de ontzieling van de mens.De leugen van het vooruitgangsgeloof en tomeloos lijden
De leugen van het vooruitgangsgeloof leidt velen steeds verder de afgrond in. Degenen die dit op basis van talloze geschiedkundige gegevens beweren, worden maar al te vaak afgedaan als doemdenkers. Het vooruitgangsgeloof, vooral aangestuurd door de grootmeesters van de nanotechnologie, biotechnologie (synthetische biologie, genetica, eugenetica, genetic engineering), informatietechnologie en cognitieve wetenschappen (neuro- en hersenwetenschappen), robotica en vooral de artificiële intelligentie, heeft in elk geval één wezenlijk kenmerk: de almaar toenemende achteruitgang van ethische waarden. Intussen berooft Big Brother de mens in toenemende mate van zijn recht op privacy, de integriteit van het lichaam (ziel en geest worden allang niet meer genoemd), het recht op samenkomst zonder eerst gecontroleerd te worden.Op alle fronten is er strijd en tomeloos lijden. Mensen worden tegen elkaar uitgespeeld. Dagelijks wordt door het creëren van chaos het onderlinge vertrouwen geschonden of kapotgemaakt, waardoor een sfeer van angst ontstaat die het gemakkelijker maakt om mensen te controleren. Geef geen voedsel aan deze angst. Deze uiterst zorgwekkende ontwikkeling zou eerder een appèl moeten doen aan ieders verantwoordelijkheid om niet langer meer dood te zwijgen wat dood en verderf zaait.
De biologische ontwikkeling van de mens lijkt op een eindpunt te zijn gekomen. Allerlei ziektes en ingrijpende verstoringen in de natuur versnellen zijn degeneratieproces. De duistere krachten stellen alles in het werk om de spirituele evolutie van de mens, een radicale wedergeboorte van lichaam, ziel en geest, tegen te houden door hún concept van een nieuwe wereldorde en de ‘nieuwe’ mens. De geleidelijkheid waarmee dit sluwe proces in gang is gezet, wordt opgevoerd, waarbij grof geweld soms niet wordt geschuwd.Onwetendheid over onze spirituele oorsprong
Zo wordt de mens onwetend gehouden van zijn ware, spirituele oorsprong, van de mogelijke vervulling van zijn bestaan, van waarachtige goedheid en liefde als de grondeloze kracht van alles wat naam en vorm heeft. Geen woord over het hoe en waarom van een dramatische val die in het kosmische gebeuren heeft plaatsgevonden en die de goddelijke orde van het heelal waarin de mens nu leeft, fundamenteel heeft verstoord. Geen woord over het dragende principe van vrijheid en het bestaan van de vrije wil om door bewuste keuzes tot universele liefde te kunnen komen. De duistere krachten zijn erop uit om de mens voorgoed in slavernij te houden. Daarom worden vooral religies en religieuze overtuigingen, die overigens weinig met inzicht hebben te maken, tegen elkaar uitgespeeld en worden zij die iets mogen doorgronden van de ware, spirituele oorsprong van de mens verketterd, vervolgd, bespot, bespuwd of doodgezwegen.Satanische krachten en de oerleugen
In de ware zin des woords zijn deze krachten satanisch. Immers, het Hebreeuwse woord Satan betekent ‘tegenstander’. Tegenstander van het leven. Zodra Lucifer, de aanvankelijke Lichtbrenger in het scheppingsgebeuren, zich door middel van de leugen verzet tegen de oorspronkelijke schepper, verandert hij in de tegenstander van het oorspronkelijke leven. Hij wordt ook ‘duivel’ genoemd. Dit woord is afgeleid van het Griekse werkwoord diabolein, dat ‘lasteren’, ‘liegen’ of ‘bedriegen’ betekent. Door de grove leugen die Satan over leven en dood vertelde, wist hij de eerste mensen te strikken in zijn net van bedrog en misleiding en prikkelde hij een opkomende zintuiglijkheid. Hierdoor vond er een fundamentele verandering plaats in het oorspronkelijke bewustzijn, met als gevolg dat helder waarnemen vertroebelde en een reeks onheilzame keuzes werden gemaakt, gesymboliseerd in het verhaal over de ‘oerkeuze’, die tot een ‘val’ leidde. Het gevolg hiervan was dat de grote wet van karma, de wet van zaaien en oogsten, in werking trad. Het Genesisverhaal is een uiterst versluierd, symbolisch verhaal, dat zeer veel aspecten heeft en gemakkelijker te begrijpen is met behulp van de taal der mysteriën en symbolen dan met een rationele, wetenschappelijke geest die gevangen is in het dogma van de evolutietheorie of achterhaalde religieuze concepten.Dramatische val in het bewustzijn
Het leven als een onverbrekelijke eenheid wordt in Boek Genesis gesymboliseerd in de ‘levensboom’, die in de ‘tuin’ van het aanvankelijk transparante lichtlichaam is ‘geplant’. Door Satans leugen over leven en dood werd de levensboom in de eerste mensen tot in de hersenen gespleten. Vanaf dat cruciale moment verschijnt voor hun gemanipuleerde geest het leven als een dualiteit, die door het steeds weer ‘eten’ van de vruchten van ‘de boom van kennis van goed en kwaad’ het aanvankelijk transparante lichtlichaam grover maakt. Stap voor stap wordt heel hun omgeving meegesleurd in een dramatische val in het bewustzijn. Hemel tegenover aarde, God tegenover mens, man tegenover vrouw, leven tegenover dood, verleden tegenover toekomst. Het leven verschijnt voortaan als een akker vol ‘dorens en distels’, vol problemen dus.Lucifer, eens een machtige aartsengel (een kerubs), kwam met zijn trawanten (‘engelen’ of ‘wachters’) in opstand tegen de oorspronkelijke schepper en het onmetelijke scheppingsveld. Daardoor kwamen zij als eersten tot een ‘val’. Door deze enorme verstoring in hun bewustzijn vond er een immense dimensiewisseling plaats. Verblind door het verlangen naar macht slaagde Lucifer als leider van de rebellenploeg er vervolgens met succes in om zijn leugens te doen nestelen in de harten van de eerste mensen en vertroebelde zo hun zicht op het leven van waarheid, licht en liefde, waardoor hun ogen ‘geopend’ werden voor een andere wereld, een andere dimensie. Het geestelijk schouwen veranderde in de gebroken waarneming van een wereld vol bittere dualiteit, gecreëerd door de oerleugen, waardoor het eenheidservaren fundamenteel werd geblokkeerd en het contact met de goddelijke liefdesenergie, die alles doordringt, niet meer rechtstreeks kon worden ervaren.Lucifer, de ‘Lichtbrenger’, symbool van de oerkracht van het zich openbarende licht in de duistere materie, werd de ‘tegenstander’ van het leven: Satan. Dit dramatische gebeuren, een mogelijkheid binnen de schepping, raakt op geen enkele wijze de ongrondelijkheid van al wat is. Het is als een onmetelijke oceaan, waarin zich zowel de haai als de dolfijn bevinden, die echter het water als totaal op geen enkele wijze beïnvloeden. De haai tegenover de dolfijn plaatsen is een voorbijgaan aan de oceaan zelf waarin ze zwemmen, een voorbijgaan aan het grondeloze bestaan. De dramatische val kan ook geïnterpreteerd worden als de grootse uitdaging om kennis van goed en kwaad te verwerven, waarna die kennis getranscendeerd kan worden tot het bewustzijn dat alles één is, gesymboliseerd in de levensboom.De matrix van tijdruimte
Met ‘dierenhuiden’ omkleed, grofstoffelijk geworden door het verlaten van het oorspronkelijke, onbegrensde scheppingsveld, werd de mens in een stoffelijk heelal geworpen, waar talloze mogelijkheden en ervaringen bestaan, waar de onmetelijk lijkende tijd zich kan ‘krommen’ en ‘uitrekken’, ‘oprollen’ en ‘afrollen’, ‘verdichten’ en ‘verfijnen’, waar de bestaanstoestanden en periodes van levensduur enorm kunnen variëren binnen de kosmische waaier van de uitdijende en inkrimpende tijdruimte, waarin allerlei sterrenpoorten en wormholes bestaan om naar andere dimensies (universa) te reizen, die eveneens uit het oorspronkelijke, onmetelijke scheppingsveld voortkomen. Volgens nogal wat astrofysici is ons heelal ontstaan uit een big bang, verdwijnt bij een big crunch en wordt ‘bijeengehouden’ door één ‘draad’, één snaar, één ‘grondtoon’ die alles en allen verbindt en voortkomt uit een onvoorstelbare kwantumleegte, die we het oorspronkelijke, onbegrensde scheppingsveld kunnen noemen, leeg en vol tegelijkertijd. Het stoffelijk heelal waarin de oorspronkelijke mens door de dramatische ‘val’ in het bewustzijn ‘geworpen’ werd, is in feite een matrix, een rad van steeds weer herhalende geboorte en dood, waarbij verlangen de drijvende kracht is die dit rad in beweging zet en houdt. Sinds die ‘val’ is de mens onder de machten der duisternis gekomen onder leiding van de opperarchont of demiurg, vele andere archonten (wereldheersers) en aeonen (heersers in de tijd). Zij willen niets anders dan de mens in slavernij houden.De weg van bevrijding
De mens kan alleen maar uit de klauwen van deze duistere machten ontsnappen door een radicale ‘wedergeboorte’. Maar daarvoor is gnosis (kennis, inzicht) nodig, de leer van het pad van bevrijding, de dharma, uiteengezet en voorgeleefd door de grote leraren die regelmatig op aarde verschijnen als boden van waarheid en licht, als middelaars tussen ons ‘gebroken’ bewustzijn en ‘Dát wat is’. Immers, de oorspronkelijke schepper, die niet met een eenduidige naam te benoemen is en daarom soms ‘de Onnoembare’ wordt genoemd, laat het goddelijk scheppingsplan nimmer varen. Hoe bitter de ervaringsweg door de stof ook is, hoe lijdensvol de dualiteit van dit bestaan ook wordt ervaren, hoe groot de verwarring, het veld van ‘dorens en distels’, van haat, oorlog, geweld en onderdrukking ook is, de weg tot ‘terugkeer’ naar de liefde, het licht en de waarheid is altijd geopend voor hen die wakker worden, die ‘ogen hebben om te zien’ en ‘oren om te horen’, die in staat zijn het rijk der ‘levende doden’ te verlaten, het schimmenrijk vol leugens en waan.De weg van bevrijding is een innerlijke weg. Zoals door de oerleugen het innerlijk schouwen stap voor stap veranderde in uiterlijke, zintuiglijke waarnemingen en ervaringen die zich vooral op een steeds meer verdichtende buitenwereld richtten waardoor de dramatische ‘val’ in bewustzijn plaatsvond, zo zal ‘de weg terug’ enkel kunnen plaatsvinden door inkeer, omkering, niet door bekering. De weg terug vindt nimmer plaats door een weg in de buitenwereld, hoe boeiend die ook kan zijn. We worden erdoor geboeid, geketend, vastgehouden, omdat verlangens eraan ten grondslag liggen. De weg terug vereist inspanning en ontspanning. De weg terug begint onder onze voeten, in het gewone leven van alledag. Het is een lange louteringsweg, die echter uiterst kort kan zijn door onmiddellijk inzicht, gnosis. Immers, het ‘koninkrijk is nader dan handen en voeten’, hier en nu. Om door de ‘nauwe poort’ van bevrijding te kunnen gaan, dient men zich te ontdoen van alle bagage, alle rugzakken van het verleden, alle rugzakken vol verwachtingen van een toekomst.

 

Als we willen terugkeren naar ‘het onbeweeglijk koninkrijk’ (Bewustzijn) van waaruit alle leven in tijdruimte emaneert en alle parallelle universa verschijnen en verdwijnen als waterdruppels in de onmetelijke oceaan van het zijn, is het tijdreizen van verleden naar toekomst en omgekeerd van geen enkel belang meer. Ieder van ons heeft dit in het proces van steeds weer opnieuw geboren worden al ontelbare keren gedaan. Het almaar ronddraaiende reuzenrad van geboorte en dood, van verschijnen en verdwijnen, is in onszelf tot stilstand gekomen vanuit de naaf van het wiel, de leegte. Rust en beweging zijn in elkaar opgegaan. Iedere polariteit is verdwenen, omdat de ‘iemand’ in ons is verdwenen, opgelost. Er is alleen maar Zijn, Bewustzijn, Vrede. ‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’, maar vindt plaats van binnenuit. Het betekent het einde van alle reizen in tijdruimte. De reiziger is eindelijk thuisgekomen.Met een warme hartegroet,
Marcel en Marijke Messing


P.S.
Vanaf 2014 is er geen nieuwe informatie meer verschenen op de website wijwordenwakker.org. Het aantal bezoekers bedroeg toen 2,5 miljoen. Sinds de site enkel nog als databank fungeert, was het aantal bezoekers in 2015 nog 1.675.030 en in 2017 nog 804.873. We zijn natuurlijk heel tevreden met dit resultaat.


Bron: http://www.marcelmessing.nl/nl/artikelen/nieuwsbrief/p358

16 april 2018

Goed zoals het is


Neem in het leven de houding aan
dat alles al goed is, zoals het is
en zie nergens fouten in
maar geef alles natuurlijke respons

er is geen nood om jezelf te identificeren
als specifiek persoon
blijf gewoon bewust van je gewaarzijn
en wees getuige van het heerlijke leven.

Mooji

De oceaan van het Zijn


Zink weg in de oceaan van het zijn
zit hierbij...

Gebruik dit leven intelligent
wees volledig jezelf

Dan kan je liefde de hele wereld omarmen
en niet alleen je famillie en vrienden

je zal niet langer kiezen of oordelen

De waarheid zit al in jou
De persoonlijkheid is enkel een masker
Het zelf op zich is echt

Moge de zaden van het pure begrijpen
tot volle bloei komen in je zijn
zo is het!

Mooji

Luisteren en delen


Het moeilijkste te doorzien voor mensen
is zelfbevestiging van het ego

De drang om zichzelf te verheerlijken
en andere mensen met woorden te overstijgen,

als je in een gesprek geen ruimte laat
voor de ander en alleen je eigen verhaal
                                    wil opdringen dan is er geen plaats meer 
voor het echte luisteren en delen

Dit gaat nauw samen met wie je denkt te zijn
en wie je echt bent
ben je je ervaring of ben je je ware zelf?

in het ware zelf hoeft niets meer bewezen te worden
geen drang meer naar iemand te willen overstijgen

schenk aandacht aan het moment,
luister naar de stilte
en vanzelf ga je beter kunnen communiceren 
en waarlijk delen met anderen
je 'eigen' verhaal transfomeert naar
een objectief verhaal waar je niet meer
gevangen aan bent, dus ook niet meer wil opdringen.


Pascal delay11 december 2017

Vrij zijnDe stilte in jou
is het geluid van je kennis die instort,
Vergeet niet dat jij het was die zei:
'Ik wil vrij zijn.'


Adyashanti

Wat isWat altijd is, is heel gemakkelijk
over het hoofd te zien
omdat het geen ding en geen ervaring is.


Adyashanti
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

= ZOEKEN =