= Welkom =


Welkom op de website Kinderen van het Licht


In dit nieuwe tijdperk van wakkerworden
waarin de wereld talloze veranderingen
ondergaat die de mens zelf heeft geschapen
uit onwetendheid, wil deze website terug
gaan naar de bron.
De kinderen van het Licht zullen wereldwijd
opstaan en leiden vanuit hun innerlijke kracht
Laten we hand in hand de waarheid aan het
licht komen en ons verbonden bewustzijn
samen sterken tot een wereld van eenheid.


28 juli 2012

Therapie op afstand lijkt te werkenMedisch Dossier, april 2012
Bidden, reiki en andere therapieën op afstand lijken te werken – al tast men in het duister over hoe dat komt.

De resultaten waren onmiskenbaar, maar onverklaarbaar. In een onderzoek bleek een groep vrouwen die onlangs een keizersnede hadden ondergaan een significant lagere hartslag en bloeddruk te hebben. Zij waren het doel geweest van een reikigenezer, die honderd kilometer van hen verwijderd was. De onderzoekers van de universiteit van Toronto in Canada hadden niet specifiek op deze cardiovasculaire effecten getest. Ze wilden zien of een reikigenezer op afstand de pijn kon verminderen bij vrouwen die bevallen waren met de keizersnede. Dat laatste bleek niet het geval voor de veertig vrouwen die de reikibehandeling kregen en vergeleken werden met een andere groep van veertig vrouwen die alleen pijnmedicatie kregen.

Omdat het een dubbelblind onderzoek betrof, wist geen van de vrouwen dat ze waren geselecteerd voor de healing. Toch had iedereen in de reikigroep een lagere hartslag – ongeveer 74 per minuut (bpm) ten opzichte van bijna 80 bpm in de groep met alleen pijnbestrijding – en tijdens de eerste drie dagen na de operatie een lagere systolische bloeddruk (106 versus 111 mmHg). Deze uitslag komt overeen met die uit drie eerdere studies naar reiki op afstand. Toch zijn de onderzoekers van mening dat dit toeval kan zijn, omdat ‘het werkingsmechanisme bij reiki op afstand onbekend is’1.

Van mening veranderd
De conclusie van de onderzoekers uit Toronto is niet ongewoon. Deze ontwikkeling van onbevooroordeeldheid naar botte ontkenning is al eens geïllustreerd aan de hand van een reeks onderzoeken naar gebed en genezing over een periode van negen jaar door een en hetzelfde onderzoeksteam. In hun eerste analyse van studies naar de werking van gebed voor iemand anders (voorbede) concludeerde het onderzoeksteam van de universiteit van Cambridge ‘dat het bewijs tot dusver interessant genoeg is om verder onderzoek te rechtvaardigen’. Zij noemden zelfs God in hun samenvatting: ‘Als er iets goeds voortkomt uit Gods reactie op gebed ligt het hoogstwaarschijnlijk buiten ons vermogen om dat aan te tonen’2.
In 2007 hadden de onderzoekers – inmiddels werkzaam bij Hertford College, Oxford University – de selectie teruggebracht tot tien onderzoeken. Deze omvatten in totaal 7646 deelnemers die voldeden aan de strenge eisen van Cochrane. Maar opnieuw luidde hun conclusie dat het effect van gebed verder onderzoek rechtvaardigde3.

Twee jaar later echter waren ze compleet van mening van veranderd. ‘We zijn er niet van overtuigd dat verder onderzoek naar deze interventie (bidden) gerechtvaardigd is en geven er de voorkeur aan bij dit onderzoek andere gezondheidsvragen te verkennen’, zo stelden ze. Toch waren de onderzoeksgegevens exact dezelfde als die uit 2007 4.

Kanttekeningen bij Benson
Hun terugkeer naar scepticisme is begrijpelijk. Suggereren dat bijvoorbeeld reiki, geloofsgenezing, gebed, intenties (het opdragen van gebed aan iemand), therapeutic touch, spirituele healing en healing op afstand zouden helpen, roept vragen op over veel van de moderne wetenschap, biologie en geneeskunde, en zelfs over het bestaan van God. Artsen en onderzoekers kijken met dezelfde ogen naar genezing op afstand als de natuurkundige Albert Einstein naar het fenomeen non-localiteit, of kwantumverstrengeling (een concept uit de kwantummechanica), dat hij de beroemde omschrijving ‘griezelige activiteit op afstand’ meegaf.

Elke denkbare uitkomst wordt altijd weer afgedaan als het resultaat van wishful thinking of placebo-effect, slecht onderzoek en zelfs verkeerde berekening van de gegevens. Het laatste woord over dit omstreden begrip was volgens sceptici dat van Herbert Benson van Harvard Medical School. Voor zijn onderzoek met de naam STEP (Study of the Therapeutic Effects of Intercessory Prayer) – had hij 1800 patiënten geworven die een bypass-operatie van de kransslagaders kregen en hen in drie groepen verdeeld. Voor de eerste groep patiënten werd gebeden zonder dat zij het wisten. Voor de tweede werd niet gebeden, hetgeen men niet wist. Voor de derde werd gebeden en dat wist men ook.

De gebedsgroepen werden geselecteerd uit vier Christelijke geloven. De ‘bidders’ kregen de voornaam en de eerste letter van de achternaam van degene voor wie ze moesten bidden te horen en als opdracht om in hun gebed de zinsnede ‘voor een succesvolle operatie en een snel en gezond herstel zonder complicaties’ op te nemen.
De opzienbarende conclusie was niet alleen dat gebed niet werkte – geen enkele groep profiteerde hiervan – maar zelfs negatief werkte. De groep die wist dat er voor hen gebeden werd, verging het het slechtst: 59 procent leed aan postoperatieve complicaties. In de andere twee groepen was dat respectievelijk 52 en 51 procent 5.

Critici van STEP brachten hiertegen in dat Benson geen situatie uit het werkelijke leven kopieerde of de best practice uit zijn eerdere studies naar gebed gebruikte. De meeste mensen kennen degene voor wie ze bidden en andere onderzoeken trachtten dit doorgaans te imiteren door alle betrokkenen tevoren te laten kennismaken. Alleen de voornaam en achternaamsinitiaal kennen geeft een scheve vergelijking op dit punt. Voorts hadden de gebedsstudies vóór STEP een exacte en meetbare uitkomst onderzocht.
Dan was er nog de factor van de mensen voor wie gebeden werd. Deze waren verre van passief. Veel van degenen die meededen aan STEP waren teleurgesteld dat de groepen die baden niet bestonden uit familieleden, intimi of leden van hun eigen kerkgenootschap.Onbeantwoord gebed
Van alle interventies op afstand is vooral gebed problematisch omdat het uit drie betrokken partijen bestaat: degene die bidt, degene voor wie wordt gebeden en God – wiens bestaan wordt verondersteld, en die wordt aangeroepen om in te grijpen en te genezen. Bernadette Soubirous – die in 1858 het bedevaartsoord Lourdes stichtte nadat ze daar verschijningen had gehad van de maagd Maria – vertelde dat God niet betrokken wenste te raken bij menselijke aangelegenheden. In haar woorden: ‘De wonderen van God zijn niet ten onrechte uiterst zeldzaam.’

Dit verklaart misschien waarom ander gebedsonderzoek zo tweeslachtig is: soms blijkt het wel en soms ook niet te helpen. Cardioloog Mitch Krucoff vond beide uitkomsten in zijn twee MANTRA-gebedsonderzoeken (Monitoring and Actualization of Noetic Training). Het eerste daarvan omvatte 150 hartpatiënten die een stent-angioplastiek vanwege verstopte aderen zouden ondergaan. Die verdeelde hij in vijf subgroepen. De eerste kreeg alleen de gebruikelijke behandeling, terwijl de overige vier de standaardbehandeling plus een ‘noëtische’ (lichaam-geest-)therapie kregen, zoals relaxatie, therapeutic touch, geleide verbeelding of bidden. Alle noëtische groepen zagen een gezondheidsverbetering van 50 procent tijdens hun ziekenhuisverblijf, ten opzichte van de eerste groep patiënten. Ook hadden ze 30 procent minder vaak een fatale afloop als hartaanvallen en overlijden. In de noëtische benaderingen stak bidden er met kop en schouders bovenuit. Mogelijk was dat een weerslag van de selectie van gebedsgroepen, die gebed door boeddhistische kloostermonniken, karmelitaanse nonnen en boodschappen in de Klaagmuur in Jerusalem omvatte 6.

Aangemoedigd door dit succes deed Krucoff een tweede MANTRA-onderzoek, ditmaal met 748 patiënten die een angioplastiek zouden ondergaan en met twaalf gebedsgroepen. Deze keer vergeleek hij bidden met drie andere therapieën plus de standaardbehandeling – maar de uitkomst was nu in alle gevallen hetzelfde. Hierbij moet worden aangetekend dat het onderzoek werd doorkruist door de terroristische aanslag van 9/11 op New York, wat de deelname van patiënten dusdanig verstoorde dat Krucoff twee verschillende gebedsgroepen moest gebruiken 7.
Vier jaar eerder was een onderzoeksgroep van de Mayo Clinic in Rochester/Minnesota tot een soortgelijke conclusie gekomen: bidden maakt gewoon geen verschil. In een groot onderzoek van 799 patiënten dat 26 weken duurde, werd geconcludeerd dat gebed niet bevorderlijk werkte op overleving, percentage hartaanvallen, de noodzaak van verdere ingrepen of ziekenhuisopnamen 8.

Verhoord gebed
Ondanks de problemen die verbonden zijn aan een poging om te bewijzen wat door velen vanuit de aard der zaak als onbewijsbaar wordt beschouwd, hebben veel onderzoeken de werkzaamheid van gebed aangetoond.

Een van de bekendste onderzoeken op dit terrein werd gedaan in 1988 door Randolph Byrd, een cardioloog uit San Francisco, Californië. Hij ontdekte dat hartbewakingspatiënten veel minder symptomen en minder behandeling en medicijnen nodig hadden als er voor hen werd gebeden9. Een groot dubbelblind onderzoek met 990 deelnemers ontdekte dat bij hartpatiënten door gebed de symptomen met 10 procent afnamen 10.

Deze resultaten zijn niet ongewoon. Unity – een organisatie die wereldwijd 900 kerkgenootschappen en geestelijke organisaties van allerlei richtingen vertegenwoordigt – riep in XXXX een ‘bureau voor gebedsonderzoek’ in het leven, dat gebedsonderzoek verzamelt dat voldoet aan de criteria van ‘goed wetenschappelijk onderzoek’ (dubbelblind, gerandomiseerd en peer-reviewed). De onderzoekers hielden de 350 alleen al in de Verenigde Staten uitgevoerde onderzoeken tegen het licht en ontdekten dat 75 procent een positieve invloed op de genezing had aangetoond, 17 procent geen invloed en 7 procent zelfs een negatief effect, zoals in Bensons eigen onderzoek 11.

Zelfs de scepticus Edzard Ernst, tot voor kort hoogleraar alternatieve geneeskunde aan de universiteit van Exeter, heeft 23 trials over heling op afstand onder de loep genomen, waaronder bidden, mentale heling, therapeutic touch en spirituele heling. Dertien daarvan – ofwel 53 procent – hadden ‘een statistisch significant behandeleffect’ 12.

Bij zijn onderzoek naar zeventien gebedsstudies kwam professor David Hodge van de Arizona State University tot eenzelfde, positieve conclusie. Over het geheel genomen bleek bidden een positieve uitwerking te hebben. Zijn bevindingen weerleggen de negatieve resultaten uit het onderzoek van Benson. ‘Als we het gemiddelde van de uitkomst van alle zeventien studies samen nemen en dat corrigeren voor de groepsgrootte, blijft er een positief nettoresultaat over voor de gebedsgroep’, was zijn conclusie 13.

Wel betwijfelt hij of alle studies zouden beantwoorden aan de strenge criteria voor ‘goed’ wetenschappelijk onderzoek – een visie waar de socioloog Wendy Cadge het mee eens zou zijn. Cadge beoordeelde gebedsstudies uit de jaren 1965-2006 en zag een grote verscheidenheid aan resultaten. Maar ze zet vraagtekens bij de gebruikte wetenschappelijke methodes, omdat niet valt uit te sluiten dat voor mensen voor wie niet in het onderzoek werd gebeden, dat wellicht door verwanten gebeurde. En hoe kon men de juiste ‘dosering’ vaststellen of controleren of het om wel- of niet-gelovigen ging 14?

Onderzoekers van de universiteit van Texas in San Antonio wijdden een studie met 86 vrijwilligers uit plaatselijke kerkgenootschappen aan de houding van de gebedsontvangers, die in dit geval niet wisten of er wel of niet voor ze werd gebeden. De interessante conclusie luidde dat gebed alleen hielp bij wie ook geloofde dat het zou helpen. De meest positieve resultaten werden bereikt bij wie daar het sterkst van overtuigd waren 15.

De geest is sterker dan het lichaam
Deze stelling werd goed aangetoond door onderzoekers van Curtin University uit Perth in Australië, die stuitten op de daar onder Aboriginals – die de oerwoudgeneeskunde en traditionele heling aanhangen – gangbare uitdrukking ‘waar je niet in gelooft, dat helpt je ook niet’, wat een belangrijk aspect van heling op afstand is16. Maar hoewel van belang, hoeft het niet essentieel te zijn. Dat blijkt uit de vele dubbelblinde onderzoeken die naar genezing op afstand gedaan zijn. Een criticus zou kunnen aanvoeren dat ook deze onderzoeken – zij het dubbelblind – toch een setting behelzen waarin de proefpersoon weet dat hij eventueel het doel van een heling is.

Er is echter ook onderzoek gedaan bij 22 halfapen (Otolemur garnettii) – om de vertekening door het typisch menselijke te vermijden. Deze primaten vertoonden allemaal chronisch zelfverwondend gedrag, wat tot ernstige wonden kon leiden. Ze werden naar willekeur ingedeeld in twee groepen. Voor de ene groep werd gebeden en de andere werd behandeld voor de wonden. Bij de dieren waarvoor werd gebeden, werden de wonden kleiner, groeide het aantal rode bloedcellen sneller en nam het zelfverwondend gedrag sneller af dan in de wondbehandelingsgroep 17.

Dr. Jeanne Achterberg van de Southwestern Medical School in Dallas, Texas, draagt nog een stukje bij aan de puzzel. Zij had elf genezers op Hawaii bij elkaar gebracht die hun geneeswijze omschreven als het zenden van gebeden, intenties of alleen maar hun beste wensen. Elk van hen zond zijn of haar eigen vorm van heling naar elf ontvangenden, van wie de hersenen gedurende het hele onderzoek in beeld werden gebracht met een MRI-scanner (magnetic resonance imaging). Er was geen contact tussen ontvanger en genezer. Deze laatsten hadden de instructie gekregen om willekeurig, met tussenpozen van twee minuten, ‘helende gedachten’ te zenden. De ontvanger was hier niet van op de hoogte. Toch werd op het exacte moment dat de heler gedachten zond, het brein van de ontvanger geactiveerd. Achterberg schatte dat de kans op een dergelijke exacte correlatie tussen elf genezers en hun ontvangers ongeveer 1 op de 10.000 was 18.

Een soortgelijke uitkomst kwam naar voren uit een onderzoek naar spirituele ervaringen van Brick Johnstone, neuroloog aan de universiteit van Missouri. Hij ontdekte dat gevoelens van transcendentie, universele verbondenheid en verminderd gevoel van individualiteit ontstaan wanneer de rechter pariëtale hersenkwab minder actief is. Dit kan bereikt worden door meditatie en gebed, maar het zou wel eens hetzelfde verschijnsel kunnen zijn dat Achterberg waarnam wanneer een ander bidt voor ons19.Wat gebeurt er precies?
Meta-analyses wijzen erop dat genezing op afstand vaker wel dan niet werkt. Achterberg en haar team hebben ook ontdekt dat er sprake is van iets anders dan het placebo-effect.

Jeff Levin die werkt aan de Eastern Virgina Medical School gelooft dat heling op afstand en gebed echte fenomenen zijn – natuurverschijnselen – die verklaard kunnen worden door natuurwetten, en niet zozeer door bovennatuurlijke wetten. Wel is het zo dat die verklaring eerder moet worden gezocht in het rijk van de kwantumfysica dan in de klassieke natuurkunde. Volgens de theorie van de kwantummechanica is heling uit de verte in wezen een niet-lokaal effect, zo stelt hij, maar zelfs de bovennatuurlijke verklaring − die uitgaat van het bestaan van een goddelijke schepper − zou op waarheid kunnen berusten20. Als heling op afstand een niet-lokaal effect is, dan is het huidige model om het effect te meten ongeschikt. Volgens holistisch genezer dr. Larry Dossey zou dat de reden kunnen zijn van de tegenstrijdige onderzoeksresultaten. Er moet dus een andere manier worden gevonden om het effect te meten, niet het gangbare dubbelblinde placebogecontroleerde model 21.

Uiteindelijk is het met genezing uit de verte net als met religie: de gelovige en de niet-gelovige zijn niet te overtuigen. Door ongelovig te blijven wijken sceptici en militante atheïsten af van de meerderheid. Een enquête van Time/CNN ontdekte het volgende: 82 procent van de Amerikanen gelooft dat gebed ernstige ziekte kan genezen, 73 procent dat bidden voor anderen werkt − en 64 procent wil dat hun dokter met hen mee bidt22.
En wie een afwijkende mening heeft, zou wel erg voorbarig zijn om studies waaruit blijkt dat bidden helpt openlijk af te wijzen, zegt Rajasekhar Ramakrishnan van het Columbia University Medical Centre23.
Totdat we het raadsel van het menselijk bewustzijn, de reikwijdte en de kracht daarvan volledig hebben doorgrond, zouden dat wel eens wijze woorden kunnen zijn.

Door Bryan Hubbard

Lees verder onder de noten.....
1BMJ Open, 2011; 1: e000021; doi: 10.1136/bmjopen-2010-000021
2Cochrane Database Syst Rev, 2000; 2: CD000368
3Cochrane Database Syst Rev, 2007; 1: CD000368
4Cochrane Database Syst Rev, 2009; 2: CD000368
5Am Heart J, 2006; 151: 934-942
6Am Heart J, 2001; 142: 760-767
7Lancet, 2005; 366: 211-217
8Mayo Clin Proc, 2001; 76: 1192-1198
9South Med J, 1988; 81: 826-829
10Arch Intern Med, 1999; 159: 2273-2278
11www.unityonline.org
12Ann Intern Med, 2000; 132: 903-910
13Res Soc Work Pract, 2007; 17: 174-187
14J Religion, 2009; 89: 299-327
15J Altern Complement Med, 2004; 10: 438-448
16J Ethnobiol Ethnomed, 2010; 6: 18
17Altern Ther Health Med, 2006; 12: 42-48
18J Altern Complement Med, 2005; 11: 965-971
19Zygon, 2008; 43: 861-874
20Altern Ther Health Med, 1996; 2: 66-73
21Explore [NY], 2010; 6: 295-307
22Holist Nurs Pract, 2000; 14: 40-48
23Perspect Biol Med, 2006; 49: 504-514
Therapeutic touch
Therapeutic touch (TT) is een energiehelende therapie die – ondanks wat zijn naam doet vermoeden – meestal niet vereist dat degene die men wil helen daadwerkelijk wordt aangeraakt. Beoefenaars zeggen dat ze het energieveld van de patiënt kunnen opsporen en behandelen en blokkeringen ongedaan maken, waardoor het genezingsproces van het immuunsysteem in gang wordt gezet.
Dit was onderwerp van een beroemd – of berucht – staaltje van onderzoek dat was opgezet door de negen jaar oude Emily Ross, die als jongste aller tijden publiceerde in de Journal of the American Medical Association (JAMA). Met de hulp van de sceptische Steven Barrett – oprichter van de Amerikaanse website tegen kwakzalvers – testte Emily de kwaliteiten van 21 TT-beoefenaars. Terwijl zij achter een scherm stond, vroeg ze hen de positie van haar handen te noemen aan de hand van haar aura. Het succespercentage was ongeveer 44 procent, grofweg even veel als op grond van het toeval verwacht mocht worden1. Sommige meta-analyses geven echter positievere resultaten:
• een daarvan, waarin negentien gecontroleerde trials gezamenlijk werden geanalyseerd, vond dat 58 procent statistisch significante effecten opleverde, hoewel de kwaliteit van de onderzoeken doorgaans ‘matig tot slecht’ was2;
• een review van negen als ‘goed’ gekwalificeerde studies gaf in elk daarvan positieve lichamelijke en psychologische effecten van TT te zien3;
• in een analyse van negen andere onderzoeken bleek TT ‘een significante reductie’ te hebben gegeven van de mate van niet-chronische angst4.
1JAMA. 1998; 279: 1005-1010
2Altern Ther Suppl [Definitions and Standards in Healing Research], 2003; 9: A56-A71
3Nurs Sci Quart, 1999; 12: 52-61
4Focus Altern Complement Ther, 2000; 5: 106
Bidden voor jezelf
Hoewel de meeste studies zijn verricht naar het effect van bidden voor anderen (intercessorisch gebed), lijkt bidden voor je eigen gezondheid ook te helpen.
Een onderzoek van 151 adolescenten bracht aan het licht dat tot 80 procent van hen de conventionele behandelingen om de astmasymptomen onder controle te krijgen afwijst en in plaats daarvan zijn toevlucht neemt tot complementaire en spirituele therapieën als bidden1.
Gebed blijkt ook te helpen bij mensen die kampen met ziekte, verdriet, trauma en woede. Ongeveer driekwart van de mensen die bidden, doen dat als een coping-strategie om te kunnen omgaan met slechte relaties of negatieve emoties2.
De psychologische voordelen van gebed kwamen nadrukkelijk naar voren in een onderzoek van 53 studenten aan wie was gevraagd om te bidden voor een slachtoffer van kanker of om haar gewoon het beste te wensen. Degenen die baden, bemerkten dat ze minder kwaad en agressief werden, met name wanneer iemand hen overstuur had gemaakt3.
1Proceedings of the National Conference in Pediatric Psychology, San Antonio, Texas, 14-16 april 2011
2Soc Psychol Quart, 2010; 73: 417-437
3Pers Soc Psychol Bull, 2011; 37: 830-837
Bidden op internet
Vandaag de dag bidden mensen niet alleen meer voor elkaar in een kerk – het gebeurt ook op internet. Online komen er steeds meer steungroepen voor vrouwen met borstkanker, soms nog versterkt met berichten per mobiele telefoon.
Aan de universiteit van Wisconsin werd de werking onderzocht van een online sociaal netwerk met 97 patiënten. Bidden online bleek te helpen tegen angst en stress, zo ontdekten de onderzoekers, omdat dit het geloof in een hiernamaals, het vertrouwen in God en de waardering van het eigen leven versterkte1.
1Psycho-oncology, 2007; 16: 676-687
Het placebo-effect
Sceptici doen ieder positief effect van genezing op afstand af als een placebo-effect. Dit opzienbarende fenomeen − dat gemiddeld een derde van de deelnemers in alle medische en geneesmiddeltrials ervaren − toont de geneeskracht van de geest aan.
In één onderzoek gaven artsen toe dat ze aan 60 procent van de deelnemers een nutteloze neppil hadden gegeven en de helft daarvan had er positieve effecten van ervaren1.
Een ander onderzoek bevatte aanwijzingen dat deze praktijk de laatste tijd steeds gangbaarder was geworden. Onderzoekers van de universiteit van Zürich schatten dat tot 80 procent van de artsen placebo’s hebben gebruikt. Ook denken ze dat elke verpleegkundige op enig moment zijn/haar toevlucht tot een placebo neemt2.
1BMJ, 2004; 329: 944-946
2BMC Med, 2010; 8: 15
Er is meer tussen hemel en aarde…..
Wie twijfelt aan de genezende kracht van de geest moet verder lezen. Een soefi (een beoefenaar van het soefisme − de esotherische richting binnen de Islam) verrichte onder laboratoriumcondities een wonderbaarlijke genezing in het bijzijn van een groep Westerse wetenschappers.
De soefi stak een ongesteriliseerde metalen pen door zijn ene wang de mond in, die er door zijn andere wang weer uitkwam. De linkerwond die dat achterliet, genas binnen twee minuten en de rechter was acht uur later voor driekwart geheeld.
Om bedrog uit te sluiten was de soefi al die tijd verbonden met een eeg-apparaat (elektro-encefalogram) en radiologische en axiale computertomografie (CT-)beelden bevestigden dat de pen inderdaad door elke wang heen was gegaan1.
1Adv Mind Body Med, 2001; 17: 203-209


21 juli 2012

De nieuwe doktersGezondheid en Welzijn

DOORBREKEN HET ZWIJGEN OVER DE LAATSTE REGULIERE, ALTERNATIVE EN COMPLEMENTAIRE MEDICIJNEN EN THERAPIEN DIE AIDS, KANKER, HART EN VAATZIEKTEN, REUMA, SUIKERZIEKTE, STRESS, ETC. KUNNEN VERLICHTEN EN OPLOSSEN.
Beste lezers,
Na de wisseling van het Millennium is er een nieuwe generatie artsen en wetenschEppers opgestaan die zeggen dat:
 1. Vele vormen van kanker vandaag te genezen zijn met natuurlijke producten en therapieën.
 2. Hart- en vaatziekten tot het verleden behoren wanneer u deze kleine aanpassingen in uw levensstijl zou aanbrengen.
 3. Reumatische pijnen voorkomen en/of opgelost kunnen worden zonder bijwerkingen.
 4. Virussen, bacteriën, parasieten en schimmels geen kans zouden krijgen wanneer uw immuunsysteem optimaal zou functioneren.
 5. Huidziekten genezen kunnen worden met een ontdekking uit Australië.
 6. Stress, overspannenheid en depressie alleen met een combinatie therapie behandeld kunnen worden.
 7. Lichamelijke genezing alleen, niet tot de definitieve genezing van uw gezondheidsprobleem kan leiden. Etc. etc.
Deze artsen en wetenschEppers nemen dus geen genoegen meer met de opmerking
Dat u maar moet leren leven met uw kwaal of ziekte. Voor hen staat immers de
gezondheid van de patiënt centraal en niet een of andere achterhaalde manier van werken die allang geen resultaat meer oplevert. De Nieuwe Dokters combineren reguliere, alternatieve en complementaire producten en therapieën om tot een zo optimaal mogelijk resultaat te komen voor de patiënt en niet meer voor hun eigen portemonnee. Hier komt nog bij dat zij zelf de moeite nemen om wereldwijd op de hoogte te blijven van de laatste doorbraken en meewerken aan een wetenschaEppelijk onderzoek. Wat vandaag immers niet, kan morgen misschien wel te genezen zijn.
WIE ZIJN DEZE NIEUWE ARTSEN EN WETENSCHEPPERS
Deze nieuwe artsen en wetenscheppers zijn zonder uitzondering Nobelprijswinnaars en/of toonaangevende onderzoekers op bekende universiteiten in zowel Nederland, Amerika, Engeland, Canada, Australië, Japan, Rusland etc. Hun onderzoeksresultaten -wanneer u ze uit de wirwar van miljoenen publicaties weet te vinden- zijn zowel bij uw medische bibliotheek als op het Internet te verkrijgen. Wat deze nieuwe dokters bind is het feit dat zij geen genoegen meer nemen met de huidige stand van zaken. Het kan immers altijd beter heeft de geschiedenis uitgewezen. Aids, kanker, hart- en vaatziekten, reuma, stress etc. zijn voor hen niet meer dan tijdelijke
probleemgevallen die net zoals vroeger de pest, pokken, TBC, tyfus, mazelen vroeg of laat opgelost zullen worden wanneer we ons hoofd maar niet in het zand steken voor nieuwe uitvindingen en medische doorbraken.
WAAROM HOORT U NIETS VAN DEZE MEDISCHE DOORBRAKEN
Vele van de hierboven genoemde doorbraken zijn gebaseerd op natuurproducten. Zoals u weet zijn natuurproducten niet te patenteren en valt er dus weinig geld aan te verdienen. Het gevolg is dat de farmaceutische industrie er geen enkel belang bij heeft om deze te gaan fabriceren en promoten. Monopolie posities en alleenrecht op fabricage voor 30 of meer jaar bestaan immers niet in de natuur. Het gevolg is dat de farmaceutische industrie zich nagenoeg volledig concentreert op chemische producten die wel te patenteren zijn. Verbazingwekkend is echter dat de meeste medicijnen gebaseerd zijn op natuurproducten maar dan wel met weglating van een of twee moleculen waardoor het weer patenteerbaar -maar er vaak niet beter op- wordt.
HET WORDT NU TIJD OM TE HANDELEN
De twintigste eeuw zal op het gebied van gezondheid de geschiedenis ingaan als het tijdperk waar we door de uitvinding van vaccins, antibiotica en een groot aantal andere medicamenten en therapieën in staat waren dodelijke ziekten als de pest, pokken, tyfus, TBC, griep, mazelen, longontsteking wereldwijd een halt toe te roepen. Een succesverhaal dat tot op de dag van vandaag nog steeds miljoenen mensenlevens per jaar spaart en onnoemelijk veel leed en ellende voorkomt.
Tegelijkertijd zien we sinds de zeventiger jaren de massale opkomst van kanker, hart- en vaatziekten, beroerten, allergieën, suikerziekte, stress, overspannenheid, depressie etc. Ziekten die ieder jaar meer slachtoffers eisen en waartegen nog steeds geen afdoende oplossing gevonden is door de oude medische wetenschap.
Deze nieuwe volksziekten komen zo dichtbij, dat bijna iedere familie haar slachtoffers kent en men zich langzamerhand begint af te vragen wie de dodendans in de komende jaren nog kan ontspringen. Om het verhaal nog erger te maken, blijkt ook nog eens, dat een groot aantal virussen en bacteriën zoals bepaalde griepsoorten, TBC, pest etc. resistent zijn geworden tegen iedere vorm van chemische vaccins en antibiotica die we vandaag kennen. Als we doorgaan met onze oude methoden en technieken bestaat er dan ook een grote kans dat we in de 21e eeuw een dubbele epidemie te verwerken krijgen.
De tijd van elkaar napraten en vasthouden aan achterhaalde medicamenten en therapieën is dan ook voorbij. We zien immers dat iedere extra euro's die we vandaag in onze gezondheidszorg stoppen, steeds minder gezondheidswinst oplevert. Meer geld betekent dus niet meer gezondheid. De risico’s zijn dus te groot, de kosten van de gezondheidszorg reizen de pan uit en er staan miljoenen mensenlevens op het spel.
DE HUIDIGE GEZONDHEIDSZORG WORDT IN 2015 ONBETAALBAAR
In 1953 gaven wij nog 350 miljoen euro per jaar uit aan de gezondheidszorg. In 1993 was dit al gestegen tot 22 miljard euro terwijl we in 2002 al meer dan 52 miljard euro per jaar uitgaven. Als we deze lijn doortrekken is onze gezondheidszorg rond het jaar 2015 niet meer betaalbaar en mogen we in navolging van Amerika verwachten dat de verantwoordelijkheid voor de kosten van onze gezondheid overgeheveld zullen worden naar de burger.
De verantwoordelijkheid om weer helemaal op eigen energie en kosten volledig gezond en gelukkig te worden, zijn en blijven in de 21e eeuw.
1. Volgens een Europees onderzoek lijdt een op de vijf Nederlanders aan chronische
    pijn (Bron: ANP en Leids Universitair Medisch Centrum).
2. Volgens een onderzoek van de Wereld Gezondheids Organisatie lijden 50% van
    onze senioren aan depressiviteit en gebruiken hier medicijnen voor.
3. Volgens het Diabetes Fonds is het aantal gevallen van suikerziekte met meer dan
    300% gestegen tussen 1993 (250.000) en 2003 (850.000) en neemt ook het
    aantal Alzheimer patiënten in de komende jaren tot het schrikbarende aantal van
    300.000 toe. 300.000 mensen waarvoor maar 29.000 opvang- en verpleegplekken
    aanwezig zijn op dit moment.
4. Volgens een grootschalig onderzoek in 1990 door het CBS, UWV en STG na
    stress 31,7% van de totale kosten van de gezondheidszorg voor haar rekening,
    resulteerde het in 17% van het ziekteverzuim en was het de oorzaak van 33,4%
    van de arbeidsongeschiktheid in Nederland. Vandaag is dit al bijna 40%.
Wanneer we niet ingrijpen dan zit rond 2015 meer dan de helft van de
beroepsbevolking ziek thuis en is er een eind gekomen aan de nu nog welvaartsstaat. Daar moeten en kunnen we wat aan doen. Lees en breng in praktijk het boek "De Nieuwe Dokters "7 stappen naar een Gezond en Gelukkig leven in de 21ste Eeuw".
Het boek in PDF formaat heeft 212 pagina's.
Klik op het GRATIS boek en Bestel het Boek "De Nieuwe Dokters"
De Nieuwe Dokters
DE NIEUWE DOKTERS
"7 STAPPEN NAAR EEN GEZOND EN GELUKKIG LEVEN IN DE 21E EEUW"
De Nieuwe Dokters handboek geeft u dan ook een evolutionaire kijk op ziekte en gezondheid. Na het lezen van dit boek zal uw idee over hoe mensen ziek worden en genezen, voorgoed veranderd zijn. Het gaat hierbij niet alleen om nieuwe ontdekkingen, maar ook om het openbaar maken van geheimen die duizenden jaren verborgen zijn geweest voor het grote publiek.
Welke onderwerpen worden in het boek De Nieuwe Dokters behandeld:
 1. Ieder mens is in staat zichzelf te genezen.
 2. Is een onverwerkt verleden de oorzaak van alle ziekten?
 3. Suiker, het allerlekkerste gif op aarde,
 4. De drie beste natuurlijke stress- en pijnbestrijders in de wereld.
 5. Hoe kunnen Internet en UniNet u gezond en gelukkig maken?
 6. Waar ligt het interdimensionale geheim van de eeuwige jeugd?
 7. De stralings Pest die miljoenen slachtoffer per jaar eist.
 8. Colloïdaal goud en het geheim van de Farao's.
 9. De magische zilveren kogel.
 10. Vrije intelligente energie, de basis van uw gezondheid?
 11. Killer virussen en bacteriën verliezen altijd: Weet U waarom?
 12. Medicijnen en therapieën van de toekomst vandaag bij u thuis.
 13. Maak een einde aan slapeloosheid.
 14. Slank blijven zonder afslankkuur.
 15. Hoe iedere topsporter zijn prestaties met 10-25% kan verbeteren in 30 dagen.
 16. Bepalen de NASA en SCSP de nieuwe trend in de gezondheidszorg.
 17. Wat hebben alcohol, amalgaam en elektromagnetische straling met elkaar te maken.
 18. Hoe kunt u zonder pillen te slikken toch gezond blijven.
 19. De luie manier om gezond, slank en ongestrest te blijven.
 20. Nooit meer moe, lusteloos en uitgeblust door gebruik te maken van een 1 miljard jaar oud geheim.
 21. Is het wel nodig om extra vitaminen, mineralen en aminozuren te slikken.
 22. Het natuurlijke wondermiddel tegen stress en overspannenheid,
 23. Geef uw hersenen en organen voldoende zuurstof om als een Einstein te denken en als een topsporter te presteren.
 24. Waarom elkaar ongefundeerd napraten een gedachte uit de middeleeuwen is.
 25. Waarom leven positieve mensen langer dan negatieve mensen.
 26. Het grootste gevaar van overmatig alcoholgebruik waar niemand nog bij stilstaat.
 27. Hoe veroudert ons lichaam eigenlijk. Een frisse kijk op senioren.
 28. Hoe kunnen verzekeringsmaatschappijen hun ziekte-premies verlagen.
 29. Waarom de Russen 1000 X strengere normen hanteren op stralingsgebied.
 30. Hoe dynamiet, Internet en het nieuwe Millennium de gezondheidszorg zullen veranderen.
 31. Zit u wel op de juiste golflengte.
 32. Volksvijand No.X: onvruchtbaarheid door onwetendheid.
 33. Hoe voorkomt u ontwenning-, bij-, en verslavingsverschijnselen.
 34. Waarom medicijnen zo slecht nog niet zijn.
 35. Wat hebben benzeen, alcohol en DDT met elkaar gemeen.
 36. De superenergie verschaffer die bijna niets kost.
 37. Wat bodybuilders moeten weten over hormonen en elektromagnetische straling.
 38. Hoe ontgiftigd u uw lichaam op een eenvoudige manier.
 39. Waaraan gingen in 1917-1918, 20 miljoen mensen dood. Nee, het was niet WO I.
 40. De bestemming, noodlot van de toekomstige kinderen destinys child.
 41. Wat hebben stress, verkramping en pijn met elkaar te maken.
 42. Doodsoorzaak: 24 uur per dag 7 dagen per week, 52 weken per jaar vergiftigd. Aardbevingen van 7 op de schaal van richter in uw lichaam.
 43. Waarom 20e eeuws meten geen weten meer is in de 21e eeuw.
 44. Een stralend gebit maar een verwoeste gezondheid.
 45. Einsteins Quantumfysica in een nieuw en gezond daglicht.
 46. Wat u niet kan zien bestaat toch.
 47. De “Master stress techniek die uw leven verandert en niets kost.
 48. Het topje van de Allergie ijsberg.
 49. Innovatieplatform Noord Nederland,
 50. De weg van de zelfkennis naar volledige gezondheid en levensgeluk.
Om een zo groot mogelijk resultaat te bereiken wordt alle informatie inzake producten en therapieën door de aan dit initiatief medewerkende artsen en wetenscheppers geselecteerd en gewaardeerd op basis van o.a. de volgende criteria:
 1. Binnen een week al werkzaam.
 2. Massaal, voor korte duur en direct toepasbaar.
 3. Gratis of zo goedkoop mogelijk te verkrijgen.
 4. Streven naar een optimale en niet gemiddelde gezondheid.
 5. WetenschAppelijke en/of wetenschEppelijk onderbouwt.
 6. Geen of minimale verslavings-, bij- en ontwenningsverschijnselen.
HET IS TWEE VOOR TWAALF ALS HET OVER UW GEZONDHEID GAAT
klik op het GRATIS boek "De Nieuwe Dokters"

Met de kennis uit het gratis boek in PDF file "De Nieuwe Dokters" staat u weer aan het roer van uw eigen gezondheid. Laat u vanaf vandaag dan ook nooit meer adviseren door goedwillende maar vaak onwetende experts uit de 20e eeuw die niet de moeite hebben genomen om de wetenschAppelijke en wetenschEppelijke onderzoeken van de afgelopen 100 jaar, die de grondslag van het "De Nieuwe Dokters" handboek vormen door te lezen en doorgronden. Het gaat immers niet om hun maar om UW gezondheid. Gezondheid die pas belangrijk wordt wanneer U of uw naasten iets gaan mankeren. Abonneer u dan ook tevens op de gratis. De Nieuwe Dokters nieuwsbrief met korte en bondige informatie en ontvang een welkoms geschenk geheel gratis. De Nieuwe Dokters Nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen inzake de bovengenoemde gebieden en nog veel meer. Zie het hoofdmenu van deze site.
Belangrijk: Raadpleeg bij lichamelijke en geestelijke klachten
altijd eerst uw huisarts
Een bijdrage van
Evert Jan Beverwijk en Wil Nijssen
Met vriendelijke groet,

Regelmatig worden er interessante artikels toegevoegd, we nodigen u dan ook uit regelmatig deze site te bezoeken. Op deze hele website is een disclaimer van toepassing.
WIST U DAT IEDEREEN DIE OOIT CHRONISCH ZIEK IS GEWEEST, WEET DAT GEZONDHEID HET ALLERBELANGRIJKSTE IN HET LEVEN IS.

Docu: Off the grid NL ondertitels

Bijeenkomst TalentontwikkelingZijn jullie ook van mening dat het onderwijs anders kan en moet?
Het huidige onderwijs gaat uit van de leerplicht, wij vinden dat er uit moet worden gegaan van ontwikkelingsrecht.

Kinderen zijn van nature onderzoekend en leergierig. Ze hebben talenten die ze willen ontwikkelen, omdat ze met deze kwaliteiten willen bijdragen aan onze wereld.

Naast de basisvakken als taal en rekenen moet er voldoende ruimte zijn voor kinderen om hun eigen talenten te ontplooien.
Het onderwijssysteem moet zich aanpassen aan de vraag van de kinderen, niet andersom.

Willen jullie meewerken aan een grootschalige positieve verandering?
Sluit je dan aan bij het platform Talentontwikkeling.
De bedoeling is om in elke provincie een kerngroep op te richten die bijeenkomsten gaat organiseren en een landelijk geluid gaat laten horen dat het onderwijs drastisch moet veranderen.

Werk mee! Van leerplicht naar ontwikkelingsrecht!
Eerste bijeenkomst in Ieper (waar we de kerngroepen per regio zullen opstarten), dit in het Kruitmagazijn aan de Vesten, parkeergelegenheid op de Esplanade.
Maandagavond 30 juli 2012 en we starten stipt om 20u.
Aanmelden en info: trui_decaesteker@telenet.be

18 juli 2012

Kanker is al 25 jaar geneesbaarDr. Hamer is een Duitse arts die een genezingsmethode heeft gevonden voor kanker. Hoera! Dat is goed nieuws. Hij deed zijn ontdekking ruim 25 jaar geleden. Wat? Waarom horen we dat nu pas? Omdat het een alternatieve geneeswijze is. Dr. Hamer baseert zich op nieuwe Germaanse geneeskunde die werkt in combinatie met zelfinzicht. Hij deed onderzoek naar 40.000 ziektegevallen en constateerde telkens dezelfde patronen. Psychische conflicten liggen aan de basis van lichamelijke ziekten.


Empirisch bewijs voor oorzaak alle ziekten

Empirisch betekent proefondervindelijk. Dr. Hamer heeft door ervaring vast gesteld dat zijn genezingsmethode in eerste instantie voor kanker werkt. Door vervolgonderzoek ontdekte hij dat het tegen vrijwel elke ziekte werkt. De Germaanse geneeskunde stelt dat 95% tot 97% van alle ziekten kan worden genezen. Dat lijkt een claim die te fantastisch klinkt om waar te zijn. Dr. Hamer is echter niet zomaar iemand die aan alternatieve geneeskunde is gaan doen omdat hij dat leuk vond. Hij is een afgestudeerd arts die in ziekenhuizen heeft gewerkt. Hij werkte op een geven moment als internist in het universiteitsziekenhuis van Tübingen. Daarnaast is hij ook theoloog. Als hobby had hij uitvinden, zo heeft hij patenten op enkele medische hulpmiddelen. Hij vond een nieuw soort scalpel uit om bot mee te zagen, een speciale massagebank die zich aanpast aan de vorm van het lichaam en een apparaat voor diagnose van bloedsamenstelling door de huid heen.

Universiteit weigert wetenschappelijk onderzoek

Hij heeft bij zijn werkgever gevraagd of men wetenschappelijk onderzoek wou financieren om zijn theorie verder te onderzoeken. Alhoewel een universiteitsziekenhuis achter medische waarheidsvinding zou moeten staan wilde het niet meewerken. Via de rechter heeft Dr. Hamer afgedwongen dat het ziekenhuis een wetenschappelijk onderzoek moet laten plaatsvinden op straffe van een jaarlijkse dwangsom. Het ziekenhuis betaalt liever de dwangsom dan wetenschappelijk onderzoek te doen. Dr. Hamer is vervolgens ontslagen omdat hij ´niet in de academische wetenschap zou geloven´, ondanks dat hij destijds ruim 500 patiënten heeft genezen.

Dwaze, Italiaanse prins

Dr. Hamer heeft zelf kanker gehad. Dat kreeg hij nadat zijn zoon ernstig gewond werd geraakt en later overleed door een noodlottige handeling van een gek geworden Italiaanse prins V.E. van Savoyen die op dat moment uit frustratie op zoek was naar iemand die hem ergerde. Hij was de zoon van de voormalige Italiaanse koning. De prins schoot op een boot waarvan hij vermoedde dat degene naar wie hij op zoek was er binnen zat. Hij schoot op de boot maar miste en een afgedwaalde kogel raakte Dirk Hamer die in een andere boot lag te slapen in zijn onderbuik. Hij stierf niet gelijk. Het heeft 4 maanden geduurd voordat zijn zoon stierf aan zijn verwondingen. Dr. Hamer heeft dag en nacht bij zijn sterfbed gewaakt en zijn zoon is in zijn armen gestorven.

De oorzaak van kanker

Na de dood van zijn zoon kreeg hij kanker. Hij genas zichzelf en kwam erachter hoe kanker ontstaat en hoe het genezen wordt. Hij vroeg zich af of het trauma van de dood van zijn zoon een rol kon spelen bij het ontstaan van zijn ziekte. Hij vond uit dat iedereen die kanker heeft gekregen een zwaar innerlijk conflict te verwerken kreeg. Een deel van de hersenen ondergaat een zichtbare verandering waardoor precies gezegd kan worden welke kanker er gaat ontstaan. Middels röntgenfoto´s van de hersenen is te verifiëren wat zijn bevindingen zijn. Deze kennis heeft hij op duizenden mensen toegepast, telkens met positief resultaat. Wat zijn de oorzaken van kanker? Ze zitten binnen in de mens.

3 kenmerken van het ontstaan van kanker

1. Het beleven van een zwaar innerlijk conflict,
2. Acuut dramatisch begin van het conflict,
3. Psychische isolatie.

Zwaar innerlijk conflict

Wat een zwaar innerlijk conflict is weet iedereen. Maar weinigen realiseren zich dat dit het begin van een kanker kan zijn. Een innerlijk conflict keert hersenfuncties om. De hersens gaan ziektes maken die bij het innerlijk conflict passen. Het innerlijk conflict vindt zijn weerslag in het lichaam.

Acuut dramatisch begin

Het begin van een conflict kan in alle gevallen tot op de dag nauwkeurig en vaak zelfs tot op het uur nauwkeurig worden bepaald. Het inzicht dat een innerlijk conflict de oorzaak is van kanker, is een opluchting. Wanneer men dit realiseert dan kan het conflict verdwijnen waardoor ook de kanker verdwijnt!

Psychische isolatie

Als een conflict van seksuele aard is dan vindt dat zijn weerslag op de geslachtsorganen. Het is voor mensen zeer moeilijk dit te uiten. Men geraakt in een psychisch isolement. Dat is een voedingsbron voor kanker. De nare gevoelens vreten van binnen uit je op. Je hebt geen uitlaatklep, geen mogelijkheid om negatieve energie af te blazen. Daardoor wordt de negatieve energie gemanifesteerd in het lichaam. Kanker van de geslachtsorganen is slechts een voorbeeld. Er zijn allerlei soorten kanker. Het gaat erom dat mensen hun conflict opkroppen en niet naar buiten laten afvloeien. Door het opkroppen van een conflict in zichzelf zal het lichaam reageren door cellen aan te maken die zich tegen het lichaam keren; dat is het algemene kenmerk van de kankercel.

De secundaire shock

De tweede shock die een kankerpatiënt te verduren krijgt begint op het moment dat de arts vertelt dat de diagnose kanker is gesteld. Wanneer iemand verteld wordt dat hij of zij kanker heeft ontstaat een nieuwe shock, een nieuw conflict waardoor een nieuw soort kanker ontstaat, meestal in botten of longen. De gedachte dood te gaan is voor velen zo afschrikwekkend dat men in een tweede innerlijk conflict komt.

Het bronconflict oplossen

De therapie van Dr. Hamer draait erom het bronconflict van de eerste kanker te ontdekken en vervolgens het conflict op te lossen. Deze oplossingen kunnen op meerdere manieren gebeuren en zijn geheel afhankelijk van het conflict. Wanneer het een conflict betreft tussen een werknemer en zijn chef dan kan Dr. Hamer de chef vragen om langs te komen om het conflict bij te leggen. Wanneer dat gebeurt dan kan het wonder gebeuren: het kankergezwel stopt spontaan in zijn ontwikkeling. Mensen voelen zich als van een steen verlost als men beseft wat de oorzaak is. Daarna moet de oorzaak ook daadwerkelijk aangepakt worden

Revalidatie, het normale leven oppakken

Voor Dr. Hamer zit zijn taak er dan niet op. Hij neemt de verbeteringen waar, bijvoorbeeld door röntgenfoto´s te maken. Patiënten moeten weer aansterken, beginnen met bewegen zodat ze gewoon weer kunnen fietsen, zwemmen en leven. Patiënten hebben zo lang met kanker rondgelopen dat zij en hun naasten helemaal moeten wennen aan het gezond zijn. Hamer werkt soms samen met reguliere artsen. Hij legt ze uit wat er gebeurt en wat zijn therapie precies behelst. Helaas reageren de academische artsen vaak met, ach dan was het waarschijnlijk toch geen kanker.

Conflict met de zoon

Een ander voorbeeld is van longkankerpatiënt die vader was en grote zorgen had over zijn zoon die zijn studie afbrak terwijl hij twee kinderen had en zijn vouw net zoals hij werkloos was. De vader stond op en ging naar bed met zorgen om zijn zoon. Dr. Hamer heeft toen de school opgebeld en gevraagd of hij niet toch zijn studie kon afmaken. Dat mocht en de zoon ging weer 100% voor zijn studie. Toen de vader dat nieuws hoorde is de longkanker vanzelf verdwenen. Hij voelde zich bevrijd.

Genezen zonder bestraling, chemokuur of operaties

De methode die Hamer gebruikt werd zonder operaties waarbij kankergezwellen worden weggesneden, zonder bestraling en zonder chemotherapie. Hij gaat alleen op zoek naar het innerlijk conflict omdat hij keer op keer heeft gezien dat psychische drama´s die zich opkroppen tot kanker leiden. De klassieke methode om met met bestraling, chemokuur of het wegsnijden van kanker mensen te genezen is echter heilig in onze maatschappij. Academische wetenschappers willen andere manieren niet eens onderzoeken, alhoewel vele oncologen inzien dat er zware bijwerkingen aan de methoden van de reguliere geneeskunde kleven. Mensen worden middels de reguliere weg zelden genezen.

Secundaire conflicten

Nadat een eerste conflict is opgelost moet soms een tweede of zelfs derde conflict opgelost worden. Het secundaire en in sommige gevallen het tertiaire kankergezwel moet worden genezen. Een secundaire kanker ontstaat na de schok van de diagnose een dodelijke ziekte te hebben. In de reguliere geneeskunde heten dit uitzaaiingen van kanker. Kanker begint op één plek in het lichaam en zaait zich uit door het lichaam.

Kanker is een logisch gevolg van een conflict

Dr. Hamer heeft de genezingsmethode die zich keer op keer bewezen heeft uitvoerig onderzocht op werking. Hij heeft zo 5 biologische natuurwetten opgesteld. Het voert in dit artikel te ver door om alle wetten te beschrijven maar om een voorbeeld te geven stelt Hamer in de 5e biologische natuurwet dat kanker niet het gevolg is van een op hol geslagen kwaadaardige woekering van cellen, het is een logisch gevolg van het hebben van een intern conflict.

Het schamper lachen van een reguliere arts

Overigens zijn er veel academici die schamper moeten lachen om het idee dat de oorzaak van een ziekte psychisch zou kunnen zijn. Dit lachen is een kenmerk van mensen die niet onbevooroordeeld wetenschap kunnen bedrijven. In het onderzoek naar het ontstaan van ziekten zou een wetenschapper open moeten staan voor elke optie, zolang er nog geen definitief uitsluitsel is over de oorzaak van het ontstaan van ziekten. Probleem hierbij is dat wetenschappers en dokters slechts opgeleid worden op aan symptoombestrijding te doen maar onderzoek naar de oorzaak van ziekten wordt zelden gedaan. Men tast eigenlijk in het duister als het gaat om de vraag hoe een ziekte ontstaat. Een soms voorzichtig geopperd antwoord dat het in de genen zou liggen is een onbewezen hypothese die al gelijk de vraag oproept: waarom krijgt persoon A wel een ziekte en persoon B met dezelfde genen niet? Elke keer dat er gezegd wordt dat een ziekte in de genen zit dan krijgt een onderzoeksinstituut weer veel geld om zaken verder te onderzoeken. Financiële sponsoring is een belangrijke reden om te zeggen dat het aan de genen ligt. Helaas geldt dit niet voor onderzoeken die buiten het rijk der materiële oorzaken ligt. Zodra er een psychische oorzaak wordt aangewezen dan houden sponsoren hun hand op de knip en blijft onderzoek uit.

De oorzaak van kanker ontdekt

Dr. Hamer heeft de oorzaak van kanker gevonden. Critici zouden kunnen aanvoeren dat als hij inderdaad weet hoe kanker ontstaat dat vast door de medische wetenschap ontkracht kan worden. De waarheid hierover luidt dat tot de dag van vandaag geen enkele universiteit de methode van Hamer wilt onderzoeken, behalve een universiteit uit Slowakije die inderdaad Hamers bevindingen kon verifiëren. Verder zijn er meerdere collega-artsen die Hamers ontdekking kunnen staven, maar een echt groot wetenschappelijk onderzoek is er niet gebeurd. Al ruim een kwart eeuw verzoekt hij om zijn methode aan onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek te onderwerpen. Maar de academische wereld werkt niet mee. In 1986 hebben academische artsen Hamer in vertrouwen verteld dat men zelf bij wijze van test zijn methode hadden geprobeerd op 100 patiënten. Bij alle 100 patiënten werd inderdaad geconstateerd dat de kanker was verdwenen. Toch wil men niet als academische arts met dit resultaat naar buiten treden. Misschien is het ego te groot. Als na onderzoek van Hamers theorie voor de hele wereld blijkt dat de academische weg jarenlang op de verkeerde weg zat, kan dat als een grote persoonlijke teleurstelling voor academische artsen worden gezien..

Nieuwe Germaanse Geneeskunde

Zijn onderzoekingen zijn door gegaan en hij heeft oorzaken van andere ziektes en aandoeningen gevonden. Hij heeft een nieuwe overkoepelende term bedacht voor zijn methode. Dr. Hamer heeft zijn methode de Nieuwe Germaanse Geneeskunde genoemd. Dat is een enigszins beladen term omdat het woord ´Germaans´ een misbruikt woord is in het nazi-tijdperk. Duitse criticasters hebben hem uitgemaakt als racist. Maar hij wilt niet dat alleen Duitsers genezen, hij hoopt dat kanker uit de hele wereld verdwijnt. Duitsland heeft momenteel grote moeite met trots zijn op zichzelf. Dr. Hamer is er trots op dat hij in Duitsland woont, daarom heeft hij het zo genoemd. Dat er mensen zijn die het woord ´Germaans´ misbruikt hebben doet daar niets aan af.
fragment uit een Nederlandstalige folder
fragment uit een Nederlandstalige folder

Goed en kwaad

In onze cultuur denken we vaak in termen van goed en kwaad. Dat is een gevolg van het Joods-Christelijke gedachtengoed waar onze cultuur op is gebaseerd. Ook in de geneeskunde denken we in termen van goed en kwaad. We zien kanker als kwaadaardige cellen die bestreden moeten worden door ze weg te snijden, met chemicaliën te bestrijden of middels straling uit te schakelen. Toch wordt daar niet de oorzaak van kanker mee weggenomen. Nieuwe kankergezwellen zullen daarom blijven ontstaan in de mens, zo lang hij zijn conflict niet oplost. Dat is een logisch gevolg, een ijzeren natuurwet waaraan de mens niet kan ontsnappen. De hersenen voeren slechts uit dat wat hen is geprogrammeerd en in een psychische conflictsituatie wordt er een strijd op het lichaam geprojecteerd wat zich uit in de groei van kankercellen. Het is als het ware een biologisch gegeven. Zo zit de mens in elkaar. We kunnen onszelf en elkaar ziek maken door conflicten steeds weer te herbelevendigen in plaats om elkaar en onszelf te vergeven. De kankercel ontstaat dus niet door een toevallige strijd tussen goed en kwaad. Door zelfkennis en zelfinzicht kan een mens genezen van zijn ziekte.


17 juli 2012

Mooji: Weerstand en onrust

Mooji: Breek de betovering

Mooji: Vijsterren probleem

Boekbespreking: De kosmische aard van onze werkelijkheidDe kosmische aard van onze werkelijkheid
Een boek van Jaas van der Meer

Stel: uit onderzoekingen blijkt dat er zaken in de wereld niet kloppen en dat de aard van de werkelijkheid waarin je leeft totaal niet is zoals je die meekrijgt in de maatschappij:
de tastbare wereld; het financiële systeem; de democratie; de menselijke geschiedenis…
Daarmee veranderen ook onze mogelijkheden en hoe we menen te zijn…

Onze wereld is op het eerste gezicht even fascinerend als onbegrijpelijk. Toch bestaan er wonderlijke ordeningen van waaruit hoofdlijnen, oorzaken en symptomen van onze wereld eenvoudiger onderscheiden kunnen worden, zoals beoogd in dit boek. Deze bundeling van bijzondere kennis kan de lezer helpen bij de ontwikkeling van een onafhankelijker eigen waarheid en visie om juiste keuzes te maken.
De auteur startte zijn onderzoek in 2000 tijdens zijn studie aan de Technische Universiteit te Delft. Vooral de inzichten uit de kosmologie en de kwantumfysica, overeenkomstig met inzichten uit oude spirituele leren, brachten een totaal ander wereldbeeld naar voren. De auteur toont een versluiering van de waarheid, en hoe het menselijke bewustzijn onderdrukt wordt.
De grote interesse van mensen in dit onderzoek, en de verwondering veel informatie niet te kennen, hebben de auteur zes jaar geleden aangezet tot het schrijven van dit boek. Als dyslecticus was het schrijven een enorme uitdaging. Maar door het associatieve vermogen wat algemeen gepaard gaat met dyslexie, was dit tevens de kracht om holistisch te werken.

Omschrijving van de inhoud:


In het eerste deel van het boek genaamd 'kosmologie en kwantumbewustzijn' wordt de aard van de realiteit in vanuit de feiten en inzichten van de wetenschap uitgelicht, en is met betrekking tot bewustzijn te beschouwen als een brug tussen wetenschap en spiritualiteit. Voornamelijk de inzichten uit de kosmologie, de relativiteitstheorie en de kwantumfysica brengen een totaal ander wereldbeeld naar voren dan dat algemeen in de maatschappij heerst en wordt uitgedragen. Dit is benaderd op een manier dat het breed toegankelijk blijft, ook al heb je als lezer geen religieuze achtergrond of affiniteit. De diepgang in de complexe materie heb beknot voor deze toegankelijkheid, al heb ik toch lastige stukken niet ontweken, omdat ik dat voor de onderbouwing en de geïnteresseerde noodzakelijk vind.
Verdere verdieping waarom deze inzichten niet algemeen breed uitgedragen worden aan de mensheid in de pakweg honderdjarige bekendheid hiervan, bracht een rode draad van opzet aan het licht mensen in bewustzijn laag in ontwikkeling te houden in de breedste zin van het woord, om een elitaire heerschappij te handhaven en zelfs uit te breiden. In een notendop kun je deze gang van zaken op maatschappelijk niveau als volgt zien:

De maatschappelijke werkelijkheid gedragen door het financiële systeem, maakt dat bedrijfsvoering van ondernemingen binnen deze elitaire heerschappij  niet anders kunnen voor overleving, dan zich te onderwerpen en conformeren aan de opgelegde werkelijkheid door dit systeem. Dat dit lang niet altijd het beste voor het leven en welzijn is blijkt overduidelijk. Maar vanuit de ervaren verantwoordelijkheid binnen de ondernemingen, voor bijvoorbeeld werknemers en hun gezinnen, helpen wij als mensen in de rol door onze functie van werkzaamheden zelf (vaak niet volledig beseffend) deze werkelijkheid in stand te houden en zelfs mee vorm te geven. Dit kun je zien als een soort ‘gevangenis’ waar de ‘gevangenen’ zelf helpen de ‘gevangenis’ te bewaken. Geweldig voor de heersende elite, om vervolgens door middel van ‘verdeel en heers’ de aandacht af te leiden, vaak via angst aanjagen zoals terrorisme en economische crisis, zodat een vereniging van mensen met dit inzicht om een transformatie in het maatschappijke systeem te realiseren bemoeilijkt wordt. Ook de financiële positie van overheden, en daarmee via belastingen dus de bevolking, maken in de huidige omstandigheden waar de wereld in verkeerd deze realisatie zeker niet eenvoudiger... Een bewuste opzet hiervoor door een kleine groep binnen de elite kan zeker niet worden uitgesloten door bestudering van achtergronden in de wereldpolitiek. 


Dit inzicht met toepassing van mogelijke middelen uit technologische ontwikkelingen hiervoor wordt in de volgende twee delen van het boek verduidelijkt, en is een duidelijke overgang van de exacte wetenschappen naar de sociale wetenschappen, al wordt de huidige stand van de technologie met haar mogelijkheden zeker wel meegenomen in deze verduidelijking.


Om de lezer mee te kunnen voeren naar dit andere onderwerp, is als brug een filosofisch intermezzo tussen het eerste en het tweede deel opgenomen, zodat de overgang van bèta naar alfa wetenschap beter te verteren is. En ook om de gedachte beleving die we in de dagelijkse gang van zaken ietwat los te weken om te proberen te helpen komen tot een vrijere en openere geest om onze werkelijkheid te schouwen. 


Het tweede deel genaamd 'bepalende aspecten voor de samenleving' van het boek bestrijkt de aspecten natuur, religie, politiek, economie en techniek van onze samenleving. Hierin worden zaken uiteengezet die verduidelijking geven over deze factoren, en worden andersoortige inzichten dan die we normaal te horen krijgen over bepaalde onderdelen onze werkelijkheid naar voren gebracht. Ook is dit tweede deel over de samenleving te beschouwen als een kapstok voor het derde deel over de maatschappij om interpretaties van de lezer en mij beter op elkaar af te kunnen stemmen. 


Het derde met de naam 'factoren in de maatschappij' is een bundeling van feiten en inzichten over factoren van de huidige maatschappij, zoals de financiële sector, media & communicatie en voeding. Hierin laat ik wanneer het mogelijk was de thematiek van de factoren van de samenleving in de hoofdstukken terugkeren om de overzichtelijkheid van de bundeling te waarborgen. De rode draad toont hoe er weinig er van werkelijke democratie te spreken valt in de wereldmaatschappij, en hoe we feitelijk als proefkonijnen binnen de commerciële economie en potentieële bedrijging voor de 'big brother' maatschappij worden behandeld. Een beeld over de aanwezige technologiën is als verduidelijking van mogelijkheden en ook als waarschuwing verweven in dit deel. De gevolgen hiervan zijn al waar te nemen in een enorme toename van nieuwetijdsziektes zoals obesitas, suikerziekte en kanker, maar ook hoe we op het niveau van bewustzijn manipuleerbaar zijn. 


Ten slotte wordt in de afrondende handreiking, naast een zeer beknopte samenvatting van de rode draad in het boek, lezers handvatten geboden om na de grote hoeveelheid en diversiteit aan informatie niet met het gevoel achter te laten ‘en wat zou ik er mee/aan kunnen doen?’.
“Een moedig boek dat heel wat dingen op een rijtje zet die hopelijk velen de ogen zullen openen en zullen inspireren om wakker te worden en bepaalde inzichten om te zetten in daden.”
- Marcel Messing

Meer over het boek is te vinden op:
www.onwerkelijkewerkelijkheid.nl
Passage uit het boek:

Het strijdtoneel is ons bewustzijn
 
Het nieuwe paradigma (wereldbeeld over de aard van de werkelijkheid) wat zich nu heeft ontvouwd, door ontdekkingen van de relativiteits- en kwantumtheorie, die onomstotelijk de verbondenheid van alles tonen, stelt deze alomtegenwoordige verbondenheid. En deze alomtegenwoordige verbondenheid is juist dé essentiële eigenschap van de werkelijkheid, die het ontwikkelen en onderzoeken van de beide theorieën liet bevestigen. Ook de vastliggende en voorspelbare aard van de wereld volgens het determinisme is uit de theorieën niet de absolute waarheid gebleken. En de inzichten hebben tevens geleid tot een ontdekking van de aard van materie, die meer weg heeft van een hologram van licht dan van zuiver materialisme.
Het bijzondere is dat hiermee zeer oude inzichten over de aard van onze werkelijkheid, die we door de nu nog heersende opvattingen hebben afgedaan als vaag, onzinnig, onmogelijk en onhoudbaar, juist blijken overeen te komen met de nieuw ontdekte inzichten. Deze inzichten waren in de oudheid aanwezig bij ondermeer de Egyptenaren, Indiërs, Chinezen, Grieken, Maya’s, diverse natuurvolken, en is ook wat Jezus en Boeddha en andere spirituele meesters in overgeleverde teksten verkondigen.
Vanuit het nu nog heersende paradigma is zoiets onzinnig, en vanuit de maatschappelijke conditionering in mensen van dit paradigma door onderwijs, media en commercie, begrijpelijk om dit niet te gaan overwegen als mogelijkheid.
Onderzoeken waar welke belangen liggen, kan helpen opvattingen en beweegredenen van individuen en groepen te verklaren. En in een tijd waar politiek en economie een dominante positie in samenleving en maatschappij vertegenwoordigen, kan het labyrint waar de norm de waarde van het geld lijkt te zijn, tot een ‘gevangenis’ worden. De geest van mensen wordt dermate geconditioneerd door de complexiteit van maatschappij en samenleving, de idee van machteloosheid, onwetendheid en vanwege de overlevingszin/beschermingszin, zodat conformisme de gemakkelijkste manier van leven lijkt. En juist deze conformerende geconditioneerdheid lijdt tot een ‘gevangenis’ voor jezelf, maar ook voor anderen. Want zoals vaker blijkt, is de makkelijke weg niet altijd de beste, vooral als velen uit de zelfde ervaring van machteloosheid en/of onwetendheid, ondanks het besef het liever anders te willen, hier maar besluiten in mee te moeten gaan. En ik wil graag drie strijdtonelen benoemen die deze ‘gevangenis’ vormen.
Ten eerste is er het strijdtoneel van het overleven.
Ten tweede is er het machtsspel over dit maatschappelijke systeem.
Het derde en laatste strijdtoneel is van spirituele aard, en is de strijd om bewustzijn. Voor velen in deze huidige tijd is dit, door de aangenomen onmogelijkheid, nauwelijks als mogelijkheid overweegbaar. Maar heb jij geen spiritueel bestaan… denk daar maar eens rustig over na.
Het verhaal van Pinoccio toont deze mogelijkheid door de kinderen te leiden naar Luilekkerland waar ze allerlei lekkere en leuke zaken mogen gebruiken, ervaren en slopen, terwijl ze opgesloten worden. Wanneer ze veranderen in ezels, is er geen weg uit en worden ze verhandeld als werkezels.


16 juli 2012

Ik ben
Als je je aandacht richt
op 'Ik ben' en op het gevoel
van te zijn,
dan verdwijnt het 'Ik-ben-die-en-die'.

Wat overblijft is
'Ik ben enkel waarnemer'
en ook dat lost zich op in
'Ik ben het Al'.

Het Al wordt het Ene
en het Ene jezelf,
zonder van mij
gescheiden te zijn.

Laat het idee van een
persoonlijk 'ik' los,
dan kan ook de vraag
naar 'wiens ervaring'
niet meer worden gesteld.


Sri Nisargadatta Maharaj

De dingen zien zoals ze zijnWaarom ben je zo bezorgd 
over de wereld?

Zorg eerst voor jezelf.
Je wilt de wereld toch redden?

En wat betekent dat, gered zijn?
Gered waarvan? Van illusie!

Verlost zijn betekent de
dingen zien zoals ze zijn.


Sri Nisargadatta Maharaj

Alles is al geluk


Mijn ervaring is dat alles geluk is.

Maar het verlangen naar geluk
is de oorzaak van de pijn.

Zo kan geluk de kiem
worden voor pijn.

Het heelal van pijn wordt 
geboren uit verlangen.

Geef je verlangen naar het prettige op,
dan zul je daarna niet meer
weten wat lijden is.

Sri Nisargadatta Maharaj

De kracht van de zielHet is onmogelijk om niet je ziel te zijn
het is wat je bent!

Je kan enkel dromen dat 
je iemand anders bent

De verstandelijke weg besluit
het 'meer willen worden'

De ziel is al en word niet.

Hoe kunnen we leven voorbij
het verstandelijke(zou het
verstand zich afvragen)?

De ziel omvat alles al
dus ook het verstand

De ziel obeserveert de droom
van het denken al

Pas wanneer je toelaat in je
leven dat JIJ niet je verstand bent
ontstaat de klik van aandacht

Danpas valt de kracht van het 
verstand weg

En krijgt bewustzijn
de kracht van de ziel terug

Tot nu toe...
zijn we er als mensheid
enkel in geslaagd

te manipuleren, controleren
macht en agressie,
met de persoonlijkheid hogerop
willen raken...

dit alles is ontstaan vanuit 'denken'

De kracht van de ziel
is duizend malen krachtiger

Het is tijd om terug te leven
vanuit de kracht van de ziel.


Pascal Delay
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

= ZOEKEN =