= Welkom =


Welkom op de website Kinderen van het Licht


In dit nieuwe tijdperk van wakkerworden
waarin de wereld talloze veranderingen
ondergaat die de mens zelf heeft geschapen
uit onwetendheid, wil deze website terug
gaan naar de bron.
De kinderen van het Licht zullen wereldwijd
opstaan en leiden vanuit hun innerlijke kracht
Laten we hand in hand de waarheid aan het
licht komen en ons verbonden bewustzijn
samen sterken tot een wereld van eenheid.


11 mei 2012

Lanceer jezelf!1
Onze westerse visie zorgt er voor dat wij alleen maar bezig zijn met het materiële. Dat betekent dat
we alleen maar aandacht hebben voor de dingen die zich afspelen in het tastbare gedeelte van ons
bestaan, in het Hier en Nu. Elke bovenzinnelijke invloed lijkt onnodig en onzinnig te zijn. Wetenschap
speelt een belangrijke rol in het tot stand komen van die, voornamelijk westerse, visie.
Wetenschappelijk verantwoord zijn, betekent immers aanvaarden dat alleen het meetbare alles
bepalend is. We zijn dat met zijn allen, op een aantal uitzonderingen na, dan ook zeer intens gaan
geloven. Erger nog is dat we, buiten allerlei vormen van religie, geen alternatief zien om het
bovenzinnelijke te re-integreren.
Weinigen echter beseffen dat de wetenschap van het meetbare, van dat wat we de realiteit noemen,
betrekking heeft op slechts een klein gebied van die realiteit. Wetenschap beschrijft namelijk enkel
het gedrag van dat wat waargenomen kan worden, van een onbezielde buitenkant. Misschien is dat
wel de reden waarom wetenschap niet in staat is om het ontstaan te verklaren, niet van het Heelal,
niet van de bouwstenen van dat Heelal; dimensies, energie, materie,.... De wetenschappelijke
methode haalt een flinke onvoldoende als het gaat om het geven van verklaringen voor de
samenhang van de materie. Dat ontbrekende inzicht zorgt ervoor dat elke wetenschappelijke
verklaring ontbreekt voor de oorsprong van het leven, voor de drijvende kracht erachter en voor dat
wat het zo speciaal maakt. Dat is dan ook de reden waarom wetenschap niets weet over de herkomst
van de indrukwekkende capaciteiten van het bewustzijn dat in elk levend wezen aanwezig is.
Indrukwekkend omdat dat bewustzijn vermogens heeft die veel verder reiken dan het analytische
wetenschappelijk denken. Het bewustzijn is immers in staat om bovenzinnelijke holistische
karakteristieken te vertonen, het kan onverwachte totaalbeelden vormen.
Wetenschap is er tot nu toe heel handig in geslaagd om haar onmiskenbare onmacht te verbergen.
Elke bovenzinnelijke invloed op het tastbare wordt toegeschreven aan waarschijnlijkheden of Toeval.
De wetenschappelijke methode ontwijkt hiermee subtiel en zorgvuldig dat wat het gedrag stuurt in
het tastbare Hier en Nu. Zonder de meerwaarde te beseffen van het bestaan van een bezielde
binnenkant kunnen wetenschappers zeer vernietigend oordelen over al wie zich daarmee bezig
houdt. Voor de wetenschappelijke visie zijn dat allemaal zogenoemd ‘zaken die niet bewezen kunnen
worden’. Het is echter belangrijk te beseffen dat analytische karakter van ons wetenschappelijk
denken een noodzakelijk totaalbeeld onmogelijk maakt. We zijn ons te weinig bewust van de gevaren
van de geïsoleerdheid van wetenschappelijke verantwoorde denkbeelden. Wetenschap ziet namelijk
zelf, door haar blindheid voor een binnenkant, levensbelangrijke zaken over het hoofd. Dat kan
funeste gevolgen hebben voor ons handelen in het dagelijkse leven. De re-integratie van de
holistische capaciteiten van het bewustzijn dient dringend te gebeuren. De integratie van beide
mentale ruimten maken een evenwichtige levenswijze mogelijk, het is de herontdekking van het
A&H-zijn. We moeten alles opnieuw overdenken, en vooral niet vergeten onszelf in vraag te stellen.
Er bestaat sinds korte tijd een Model dat daaraan iets doet. Het verbetert de fundamenten van ons
denken op aanzienlijke wijze. Het Model voldoet niet aan de blinde normen van de huidige
wetenschap. De blindheid van deze normen zorgen ervoor dat er geen binnenkant gezien kan
worden. Dat Model toont aan dat er een binnenkant is die de materie aandrijft en die ze in staat stelt
te doen wat ze doet. Dat Model zegt dat er meer bestaat dan het tastbare Hier en Nu. Het gaat er
van uit dat alles ontstaan is vanuit een Potentie met heel bijzondere kenmerken: Gelijktijdigheid en
Non-lokaliteit.
Gelijktijdigheid betekent dat er zich buiten het Nu een sturende invloed bevindt.
Non-lokaliteit betekent dat niet alles gebonden is aan een vaste plaats, aan een Hier.
We noemen het onderdeel van de realiteit dat zich buiten het Hier en Nu bevindt het transcendente.
Het Model kan veel meer verklaren dan de huidige wetenschap. Het voorspelt ook heel andere
eigenschappen van de materie dan diegene die de wetenschappers denken te zullen vinden. Het
verklaart waarom biologische processen met een efficiëntie verlopen die op een kunstmatige wijze
A&H-paradigma = G∞D
 
Lanceer jezelf! (versie 1/1/2012)
© Fons Wils 2011-12
 
2
niet nagebootst kunnen worden: bijvoorbeeld bij fotosynthese wordt 100% van het invallende licht
omgezet in scheikundige verbindingen.
Belangrijk is dat we inzien dat we onze visie op de wereld niet moeten laten beperken door de
huidige begrenzingen van een analytische manier van denken. Dat is het doel van het samensmelten
van het A&H-‘manieren van zijn’. We kunnen onszelf lanceren om opnieuw het transcendente te
zien, het te voelen en ernaar te luisteren. In het transcendente situeert zich dat wat alles gemaakt
heeft en dat wat alles stuurt. Dat transcendente bevat de verwaarloosde holistische essentie van ons
bewustzijn. Die transcendente eigenschappen willen we met deze aanpak terug wakker maken zodat
ons leven terug zin krijgt: we zullen dat transcendent groeien noemen. We gaan opnieuw leven in
plaats van voortgaan met sterven.
De eigenschappen Gelijktijdigheid en Non-lokaliteit zijn in meer of mindere mate in elke vorm van
materie aanwezig. Deze eigenschappen worden versterkt in elke samengestelde vorm van de materie
en zijn dus in sterke mate aanwezig in elke vorm van leven. Sterker nog, ze vormen de hoeksteen
voor elke vorm van samenhang en voor het bewustzijn. De transcendente eigenschappen van de
Gelijktijdigheid en de Non-lokaliteit zullen we hier de Ziel noemen. Omdat de huidige wetenschap
deze eigenschappen niet kan meten, kent ze ze ook niet en zal ze de invloed ervan vertalen in toeval
en de wetmatigheden ervan omschrijven met waarschijnlijkheden. Wetenschap houdt zich alleen
bezig met ontzielde materie, A&H-denken houdt zich bezig met de herontdekking van de Ziel in alles
en iedereen.
Gelijktijdigheid opwekken betekent dat het mogelijk is om het Nu te verlaten via de Potentie van die
Ziel. De beschikbaarheid ervan in ons bewustzijn geeft ons de mogelijkheid om vanuit die Potentie
een overzicht te verkrijgen over de tijd:
Overzicht
Toekomst
Verleden
NU
tijdsverloop
Deze mogelijkheid geeft niet alleen het vooruitzicht om onze herkomst beter te begrijpen (dat
noemen we Feedback), het geeft ook de mogelijkheid om onze toekomst zelf te optimaliseren (dat
noemen we Feedforward). Die Feedforward betekent voeling krijgen met de transcendente sturing
die in elk levend wezen aanwezig is.
Leven
Feedback
Feedforward = Sturing
Toekomst
Verleden
NU
tijdsverloop
A&H-paradigma = G∞D
 
Lanceer jezelf! (versie 1/1/2012)
© Fons Wils 2011-12
 
3
Wanneer we met Feedback naar de realiteit kijken dan kunnen we met behulp van de sporen in het
heden het Verleden reconstrueren. We kunnen de afgelegde weg reconstrueren en met dat inzicht
onze levensweg verbeteren.
Wanneer we met Feedforward naar de realiteit kijken dan kunnen we daarin de gewenste Toekomst
projecteren. We vermengen die Toekomst met het Heden zodat de weg naar die Toekomst zich op
transcendente wijze reeds kan vormen. Als het toekomstbeeld realistisch is, zal er een afstemming
ontstaan tussen Heden en Toekomst. We zullen dan van in onszelf en vanuit onze omgeving signalen
krijgen die ons de weg tonen die we moeten volgen. Stel dat je chronisch ziek bent. Je beeldt je op
een realistische wijze in hoe het is om opnieuw gezond te zijn. Je trekt dat beeld zo naar je toe en je
lichaam zal vanzelf de te volgen weg aanvoelen. Al je zintuigen zullen de corrigerende signalen
oppikken. Die signalen geven dan aan wat je moet doen om terug gezond te worden.
Non-lokaliteit vertonen betekent dat het mogelijk is om met ons bewustzijn uit het Hier te stappen.
Dat is wat we bijvoorbeeld doen met onze zintuigen zoals het zien. Wanneer we iemand aankijken
dan raken we hem/haar ook aan.
De aanwezigheid van Gelijktijdigheid en Non-lokaliteit in ons bewustzijn betekent dat deze
eigenschappen de ervaringen die we opdoen met ons bewustzijn ook gaan herschikken. Heel dikwijls
noemen we die onbepaalde veranderingen van ons kennen of weten intuïtie. Het herschikken van
ons kennen of weten is een ordening die ons in staat stelt om efficiënt doorheen het leven te
navigeren. Gelijktijdigheid en Non-lokaliteit maken het ook mogelijk om je eigen wezenlijke doel te
ontwaren en te ontmoeten. We hebben die eigenschappen namelijk gemeen met anderen en met
elke vorm van georganiseerde materie. Dat betekent dat het ontwikkelen van onze voeling met
Gelijktijdigheid en Non-lokaliteit ons in staat zal stellen de mogelijkheden van de wereld te zien en te
voelen. We hoeven daarvoor het veld van de materie niet helemaal om te ploegen: door onze intuïtie
leren we ons eigen doel kennen en worden we ermee op een zeer directe wijze mee in contact
gebracht.
Zo merk je dat de vernauwende visie van het analytische denken heel wat deuren heeft dichtgedaan.
Daaraan gaan we nu dus iets veranderen. A&H-zijn is een concept dat transcendente groei
stimuleert. Waarom groeien we niet meer uit onszelf? Je kan een gestagneerde levenshouding
vergelijken met krampachtig blijven staan op één tegel. We nemen dan een vaste positie in in het
Hier en Nu. Er is dan maar één juistheid/waarheid want dat betekent zekerheid. Die zekerheid stelt
ons in staat om wisselende emoties de baas te kunnen. Die zekerheid belet ons echter ook om
nieuwe dingen te ontdekken en gelukkig te zijn/worden.
Omdat we niet meer vertrouwd zijn met de eigenschappen van de Gelijktijdigheid en de Non-
lokaliteit zijn we bang om onze vaste tegel te verlaten. We denken namelijk dat we uit ons evenwicht
zullen geraken en dat dat automatisch zal betekenen dat we vallen. Raak je door omstandigheden
voldoende uit evenwicht om je voeten te verzetten dan ontdek je dat er zich, door met één voet op
een andere tegel te staan, automatisch een nieuw evenwicht ontwikkelt. Wanneer je dan met je
twee voeten op de volgende tegel staat bemerk je dan dat je inzichten gegroeid zijn. Je hebt dan een
belangrijke stap gezet in de richting van het holistische bewustzijn. Je komt tot het besef dat
groeiend holistisch inzicht belangrijker is dan het opstapelen van analytische kennis op één en
dezelfde tegel.
A&H-inzicht verandert je houding ten opzichte van het tastbare Hier en Nu. Dat inzicht geeft je de
mogelijkheid om corrigerende signalen op te pikken en nog verder te gaan. Dit stelt ons gerust zodat
we makkelijker een volgende tegel opzoeken. Daardoor begin je op den duur te beseffen dat je zelf
stappen kan zetten. Stappen betekent dat je dynamisch wordt in plaats van statisch. Dynamisch zijn
A&H-paradigma = G∞D
 
Lanceer jezelf! (versie 1/1/2012)
© Fons Wils 2011-12
 
4
betekent dat je kan beginnen met navigeren, dat je de mogelijkheid krijgt om zelf je leven te bepalen.
Dynamisch zijn betekent het betreden van de wereld van de Gelijktijdigheid en de Non-lokaliteit.
Op die ene eigen tegel blijven staan, betekent dat je niet kan loslaten. Je laat je verleden een
hypotheek leggen op je toekomst. Je kwaaltjes worden chronische aandoeningen (en je blijft
sterven). Je hebt dan altijd de hulp van anderen nodig. Het loslaten wordt vergemakkelijkt door
relativerende houdingen zoals humor (veelvuldig en spontaan lachen) of door inzichten verwerven
met behulp van metaforen of door jou als “zekerheid” aangenomen dingen (en op een gegeven
moment alles!) in vraag te stellen. Een tegel verlaten betekent het herontdekken van de
zelforganiserende capaciteiten in jezelf (opnieuw leven). Het geeft je de kracht van de
(her)opstanding:
 
BINNENIN JE BEVINDT ZICH EEN SCHATKAMER MET ALLES WAT JE OOIT NODIG ZAL HEBBEN.
 
(Hui-Hai)
Leven is bewegen en bewegen is creëren. Bewegende mensen zijn spannende/vernieuwende
mensen. Zij die durven te bewegen en zich dus ook uit evenwicht brengen beleven steeds een
nieuwe omgeving. Om te bewegen moeten we vanuit evenwicht naar onevenwicht gaan om opnieuw
tot evenwicht te komen, dit ook is A&H-leven. We moeten bereid zijn die beweging in alles in ons
leven toe te laten: in ons denken, onze waarneming, ons luisteren, ons gedachtegoed, ons .... Dan
gaan we van een mechanische mens naar een open en dus creatieve mens. De open en creatieve
mens is meestal een gelukkigere mens, behalve als hij te lang in onevenwicht verkeerd. De open
mens is bereid alles opnieuw in overweging te nemen en dus ook zichzelf. Deze mens zal de anderen
niet tot last zijn, niet dysbiotisch zijn. Deze mens zal minder agressief zijn en met de anderen een
meerwaarde betekenen, symbiotisch zijn. Je kan jezelf dan helpen en de anderen zijn dan geen
gidsen meer maar bondgenoten in het spannende avontuur van het leven.
Hiervoor dient het dualisme tussen het Analytische (A = ordenen van details) en het Holistische (H =
grote overzicht) opgeheven te worden:
A&H = H&A = General overview (overzicht) & order Details
=
GooD
We zijn goed bezig wanneer we beide mentale ruimten aan elkaar kunnen koppelen. Het dualisme
helemaal opheffen doen we door de ordening te laten overgaan in inzicht waardoor:
GooD ⇒ G∞D
Het lemniscaat staat voor de verstrengeling maar staat ook voor het oneindige. Wanneer het
dualisme helemaal verdwenen is zal:
G∞D = GoD
Het immaterieel worden is pas volledig als de o een afmetingloos punt wordt:
GoD = G.D = D.G = Divine Geometry
A&H-paradigma = G∞D
 
Lanceer jezelf! (versie 1/1/2012)
© Fons Wils 2011-12
 
5
We gaan nu het Binnenkant- en Buitenkantverhaal toepassen op een aantal zaken uit ons dagelijks
leven. Eerst op de wetenschappelijke visie en daarna op allerlei andere disciplines waaronder de
geneeswijzen.
 
A&H-paradigma = G∞D
Lanceer jezelf! (versie 1/1/2012)
© Fons Wils 2011-12

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

= ZOEKEN =